WorldHistorySite.com

Uyari: Bu bir makine çevirisi oldugunu. Yanlisliklar olabilir.

geri dön: Özet-Ritim               için: Ana Sayfa  

 

Biçim, Stil ve Ritim: I²dealler Bat¦ tarihi boyunca degšis¸ti

William McGaughey taraf¦ndan

 

Bu tart¦s¸ma felsefe alan¦na aittir. Bir anda, felsefe, insan bilgi ve kültür kesme kenar¦nda oldu. Ancak, zaman degšis¸ti. I²nsanlar art¦k yararl¦ bilgi için felsefeye bak. Ayr¦ca, kültürel idealleri degšis¸ti. Bu kagš¦t ritmine tarz¦ form idealleri ilerlemesi bakacagš¦z. Bu terimler aç¦klama gerektirebilir.

Formu 4. yüzy¦lda yas¸am¦s¸ Yunan filozofu Platon taraf¦ndan öncelikle gelis¸tirilen bir kavramd¦r Bu Socrates konus¸malar¦ esinlenilmis¸tir. Temel olarak, bir s¸ekilde soyutlama temsil eder. Bu kimin tan¦m s¸ey belirli örneklerini içeren genel bir kategorisini temsil eder. Formu ayn¦ zamanda bir kelime anlam¦na budur. Platon'un felsefesi tan¦mlamak ve iyilik, güzellik, adalet, hakikat ve gibi kavramlar¦n fikrini bilmek istedi. Bu kavramlar düzgün tan¦mlanm¦s¸ olabilir Egšer, Platon gibi filozoflar¦n biz güvenilir dünyada bunlar¦n örneklerini üretmek olabilir inan¦yordu.

Ben burada bu terimi kullanmak gibi Stil, edebi sanatlar da dahil olmak üzere müzik ve sanat güzel ifadeler, ifade eder. Yarat¦c¦ sanatç¦ ya da müzisyen zorlay¦c¦ ya da yüce bir s¸ekilde kendi kis¸isel vizyonunu ifade eden bir is¸i üretti. Ifade mermer dös¸eme, boya, kelime, ya da müzikal notasyonlardan dabs olabilir. Sanatç¦n¦n ya da müzisyen çal¦s¸ma al¦s¸kanl¦klar¦ ve alg¦lar¦ yak¦ndan üretimi ile bagšlan¦r. En yüksek düzeyde, bu tür çal¦s¸malar dehas¦n¦n ürünü olarak kabul edilmektedir.

Üçü ncü ideal ritim, kis¸isel performans kaynaklanan güzellik ya da lütuf bir türüdür. Belli bir performans bagšl¦ olmak tarz¦ farkl¦d¦r; damgas¦n¦ özellikle iyi performans oldugšunda öyle. Damgas¦n¦ dogšru almak için tek bir f¦rsat vard¦r. O müzisyen, sporcu, ya da digšer icrac¦ eldeki duruma getirebilir en iyi ile par¦ld¦yor zaman bir ritmik performans gerçekles¸ir. Güzellik Bu tür talep üzerine çagšr¦ld¦ kis¸isel yetenegši bir sergi.

Yaln¦z s¸ekil bak¦m¦ndan bilgi ve kültür görmek egšilimindedir çünkü ben bu ayr¦mlar¦ yapmak. Biz yapmak veya bunun için bir formül vard¦ sanki bir s¸eyler yapmak için nas¦l bilmek istiyorum. Ancak, Rembrandt gibi resim veya Shakespeare gibi tiyatro yazmak için bir formül yoktur. Bu yarat¦c¦ sanatç¦lar yapt¦klar¦n¦ yapmak için bir püf noktas¦ vard¦. Ayn¦ s¸ekilde, David Letterman gibi geç gece talk show Michael Jordan gibi basketbol oynarken veya bar¦nd¦rma için formül yoktur. Performans tür kis¸ilerin kis¸ilik geliyor. Ancak bilgili bas¸ka hiç kimse, onlar benzersiz ne yapabilirim.

Tüm bilgi yap¦lar¦, ya da müzik ve sanat, ya da rutin kis¸isel performanslar¦n¦n ifadeler, insan düs¸ünme ürünleridir. Baz¦ yarat¦c¦ kis¸i (ler) kendi yarat¦lmas¦na yol açt¦ düs¸ünceleri vard¦. Üretim bas¸lang¦çta insan akl¦n¦n geldi. Bir kez olus¸turulan, ancak zihin ayr¦ bir stand-alone varl¦gš¦n¦, var. Bir fikir veya tasar¦m kagš¦t üzerinde korunmus¸, ya da bir müzik ya da sanat eseri, ya da ya da kaydedilmis¸ olabilir veya olmayabilir çes¸it insan performans s¸eklinde bulunmaktad¦r. Baz¦ durumlarda, bir kez olus¸turulur ifade, digšer düs¸ünme kis¸iler taraf¦ndan çogšalt¦lm¦s¸ olabilir. Digšer durumlarda, ifadesi çok yak¦ndan anlaml¦ çogšalt¦lamaz orijinal yarat¦c¦s¦na bagšl¦d¦r.

Bu en çok formda olmas¦ durumunda anlas¸¦lmaktad¦r. Platon gördüm gibi, biçim insan düs¸üncesinin bagš¦ms¦z var. Dünyada nesneler için bir model yaratt¦ sonsuz bir varl¦k oldu. Filozoflar bu temelde, ilgili nesneleri ele bas¸ard¦k, formun varl¦gš¦n¦ alg¦lanan kis¸i vard¦ ve. Platon gibi iyilik ve hakikat olarak fikir formu uygulayarak as¸¦r¦ iddial¦ olmus¸ olsa da, onun genel yaklas¸¦m, bilimsel ve teknolojik taahhütleri alt¦nda yatan. Biz ürünün özenle tan¦mlanm¦s¸ tasar¦m var, herkes bunu ins¸a edebilirsiniz. Biz bir mimar¦n çizim bir plan ya da binalardan araçlar¦ ins¸a edebilirsiniz. Mekanik yetenekleri bir kis¸i tam formun vizyonunu uygulayabilirsiniz.

Ancak, William Shakespeare gibi s¸iir veya oyunlar¦n¦ olus¸turmak için hiçbir plan yoktur. S¦radan yetenekleri birisi bu tür eserler üreten "gizli" bulabilirsiniz düs¸ünmek için gülünçtür. Shakespeare kendi yolunda çal¦s¸an yarat¦c¦ bir deha idi. Zihninin izleri Shakespeare oyunlar¦nda tarz¦nda kal¦r. Bas¸ka bir oyun yazar¦, kendi tarz¦ olan, ifade tamamen farkl¦ bir türü yaratacak. Biz is¸leri kendileri herkesin anlayabilecegši kelimelerle ifade olsa bile, kendi yarat¦c¦lar¦ çes¸itli düs¸ünce süreçlerini yans¦tma, üslup metalar olarak bu eserleri görmek. Platonik forma gibi, onlar bagš¦ms¦z varl¦gš¦n¦n bir tür var.

Bu ritim gelince, ifade daha yak¦ndan onun yarat¦c¦s¦ bagšl¦ oldugšunu. Gerçekten, ekranda bir yarat¦c¦s¦ oldugšunu. Ritmik performans¦, sanatç¦ ayr¦lamaz. Ritim "her s¸ey t¦klad¦gš¦nda" ne zaman kullan¦rs¦n¦z genel bir terimdir. Her s¸ey yerinde mükemmel düs¸üyor hareketlerin bir paket var. Özellikle sporcular ya da tak¦mlar s¸ampiyon olmak için f¦rsat topu agšlara Spor tarihinin bu tür performanslar¦ ile doludur. Konser müzisyenler özellikle ilham performans verirken veya hatipler retorik hareketli kalabal¦klar kar¦s¸t¦r¦n zamanlar da vard¦r. Böyle performanslar¦ ideal bir yeni bir tür olarak sergi "ritim".

Form bas¸ka bir akla transfer edilebildigši için, biri ayn¦ stil ve ritim dogšru oldugšunu varsayal¦m olabilir. Bu yüzden degšil. Bir yine kis¸inin kendi eserlerinde stili veya ritim üretmek istiyor. Bir insan nas¦l mükemmel bir yazar olmak için kendini egšitmek olabilir? Nas¦l bir ilham performans¦ vermek için kendini psiko olabilir? Baz¦ teknikler ögšretti ama ideal ifadesi veya performans kontrolsüz ilham aleme ögšretim ötesinde olabilir. Çogšunlukla dogšru al¦s¸kanl¦k olus¸umu belli bir ölçüde sonucunu etkileyebilecek ragšmen s¸eyler belirli bir zamanda, iyi ya da kötü gitmek s¸ans meselesi.

Söylenebilir Ne, daha sonra, kendi içinde bilginin ritmini üretemez degšildir. Bir oyun oynarken bir sporcu çok zor düs¸ünüyorsa, o kesinlikle bas¸ar¦s¦z olur. Bas¸ar¦l¦ yürütme çes¸itli teknikler iradeli olmak üzere al¦s¸kanl¦gš¦ yerine bir s¸ey meselesi haline gelmelidir. Bu nedenle, yüksek ulas¸mak sanatç¦lar onlar iyi yap¦yor ise ne yapt¦gš¦n¦ düs¸ünmüyorum. Tam tersi, onlar¦n zihinleri bos¸. Bilinçsiz, otomatik performans düs¸me - - Kendi mükemmel performans yas¸arken Sporcular "bölgesinde olmak" konus¸uyoruz. Platon bir uyum olurdu.

Nas¦l bu kültürel tarihe ilgisi nedir? Büyük filozoflar ilk biny¦l orta kesiminde yas¸ayan, örnegšin Pythagorus, Sokrates, Platon, Aristoteles ve gibi kis¸i vard¦ Onlar¦n fikirleri sonraki felsefeleri ve dinleri etkiledi. I²nsanlar fikir ve inançlar¦n taraf¦ndan disipline edilmis¸tir.

Bizim kültürümüzün büyük yazarlar, sanatç¦lar, müzisyenler ve böyle Michelangelo, Leonardo da Vinci, Raphael, Shakespeare, Cervantes, Milton, Wordsworth, Bach, Handel, Mozart, Beethoven, Dickens ve Mark Twain gibi kis¸iler vard¦. Bu gelenek Rönesans döneminde bas¸layan ve 20. 19.yy boyunca devam etti. Egšitimli bir kamu is¸lerini takdir geldi.

Babe Ruth, Charlie Chaplin, Humphrey Bogart, Elvis Presley, Arnold Palmer, Marilyn Monroe, Muhammed Ali, Jimi Hendrix: Son olarak, ritim büyük sanatç¦lar 20. yüzy¦lda y¦ld¦zl¦k elde sporcular, s¸ark¦c¦lar, film, y¦ld¦z, ve televizyon kis¸ilikleri vard¦r Johnny Carson, Michael Jackson, Madonna, vb kendi sanat¦na ilis¸kin bu kis¸iler hakk¦nda benzersiz bir s¸ey vard¦.

Ç es¸itli idealler yapt¦lar ne zaman gelip bir nedeni vard¦r. Gerekli ifadeler bir cana iletis¸im teknolojisi ile desteklenecek. Ne zaman 6. ve 5. yüzy¦llarda M.Ö. büyük filozoflar yas¸am¦s¸, Yunanl¦lar son zamanlarda okuryazar hale gelmis¸ti. Filozoflar¦n fikirleri alfabetik komut dosyalar¦n¦ kullanarak yaz¦l¦ kaydedildi. Bu nedenle, bu fikirler onlar¦ yas¸ için korunmus¸ izin bir yap¦ edinmis¸ti. Bir örnegši korunmus¸ Bilgi yazmas¦ kopyalama yoluyla, kültür çap¦nda bilinen olabilir, sonsuza kadar var ve.

Büyük sanatç¦lar, yazarlar, müzisyenler ve s¦ras¦nda ve bask¦ teknolojisi Avrupa'ya tan¦t¦ld¦ olmus¸tu bir süre sonra birlikte geldi. Bask¦ izin tüm metinler ucuz çogšalt¦lamaz. Bu da, çok say¦da okuyucu belirli yazarlar¦n tam olarak korunmus¸ metinlerle tan¦s¸mas¦n¦ sagšlad¦. Okuyucular, böylece sanatsal tarz¦ fark¦nda haline gelebilir. Bir de yay¦lm¦s¸ fikirler ama ifadeler degšil. Yani büyük yazarlar, yan¦ s¦ra ressamlar ve müzik bestecileri, onlar¦n gün kültürel kahraman oldu.

Ama s¸imdi, 20. ve 21. yüzy¦llarda, biz fotogšraf, teyp veya disk kay¦tlar¦, hareketli resimler, radyo ve televizyon s¸eklinde iletis¸im sensuously daha güçlü modlar¦ vard¦r. Bu manzaralar¦ ve insan sanatç¦lar sesleri genis¸ bir kitleye sadakat ile iletilen izin. Fikirler ve orkestra müzigši veya yüksek sanat bile kar¦s¸t¦rma ifadeler onlar¦n renkli görüntüleri ile rekabet etmek çok çok silik. Bugün entelektüel temalar bizden daha yüzleri ve sesleri ve sanatç¦lar¦n beden dili daha ilgilidir. Biz konfor taraf¦ndan bas¸tan edilir ve sonunda saatlerce bir kanepede uzanm¦s¸ iken serbest televizyon kolayl¦k gösterir. Bu yerine hayat gibi olmus¸tur.

Tüm kitle iletis¸im araçlar¦n¦n çekici ritimleri dolu. Endüstri fikirleri kopyalama rakipleri ile doymus¸ hale geldikçe mavi bask¦ üretilebilir ürünlerin fiyat as¸agš¦ gelir ise piyasada benzersiz ürünler olman¦n bu etki y¦ld¦zl¦, astronomik maas¸lar¦ komuta edebiliyoruz. Biz çekici kis¸ilikleri istiyoruz. Biz tutarl¦ welness istiyoruz. Biz hemen güzellik ve zenginlik istiyoruz. Bunlar, mevcut kültür tes¸vik ideallerdir.

Felsefe dönersek, böyle kültürel egšim büyük bir servet elde bir ak¦ll¦, çal¦s¸kan büyükbaba gibi. Biz, torunlar¦, egšlenceli baz¦lar¦ harcama istiyorum.

Bir çeviri için tiklayin:

ingilizce - Fransizca - ispanyolca - Almanca - Portekizce - italyanca  

basitlestirilmis Çince - Endonezya - Lehçe - Hollandaca  

 

geri dön: Özet-Ritim               için: Ana Sayfa  

 

TELI²F HAKKI 2015 THISTLEROSE YAYINLAR - TÜM HAKLARI SAKLIDIR

http://www.worldhistorysite.com/formstylerhythmi.html