BillMcGaughey.com

dào: NDparty.html

 

dì shísì zhang

 

Xuanju rì

 

2009 nián 11 yuè 3 rì xingqí'èr, dangshí míng ní abo lì si xuanmín jiang tóupiào xuanju xin shì zhang, huò gèng you kenéng chóngxin xuanju dangxuan. Wo de dì yigè huódòng shì zài záhuò diàn gòumai “xingjì lùntán bào”, kàn kàn women de chàngge huódòng you shé me fùgài. Zou jìn shangdiàn méiyou wo de yanjìng, wo táitóu kànzhe yigè móhú shúxi de rén zouxiàng wo. Táng·sà móu er si shì yóu guójia can yìyuán lín dá·xi jin si (Linda Higgins) hé qíta ji míng rénshì péitóng de, tamen sìhu zài mi'er dá (Milda) kafei ting chiguò zaocan. Samuels hé wo zàicì wòshou.

Wo zaoshang zài gé lún wudé dàjie fùjìn de yíchan gongguó tóupiào. Qùnián, dang àobama zhèngzài wèi zongtong jìngxuan shí, yixiàn qiánzài de xuanmín zài tóupiào suozài de jiànzhú wù qiánmiàn de dàjie shàng yánshen chuqù. Zhè yicì, wo nénggòu lìjí zou jìn xuanju faguan zuò de fángjian, jieshòu tóupiào, zhíjie jìnrù tóupiào zhàn. Wo de yigè zu kèzhàn zàixià yigè tanwèi. Wo yòng xin de páimíng xuanzé tóupiào xìtong tóupiào, deng dai zu kè ràng ta qí huí gongyù lóu. Bù, ta zài bié dì dìfang. Wo kaiche huí jiale

Dangrán, zhídào wanshàng cái xuanju jiéguo. Kaol? dào páimíng xuanju tóupiào de tiaozhàn,“guanfang” jiéguo kenéng shènzhì bù huì zài 12 yuè zhongxún zhiqián tígong. Dànshì women yinggai zhidào, mei gè hòuxuan rén shou dào de dì yi xuanzé piàoshù duoshao. Tóngshí, wo saomiáole wo de diànzi yóujiàn, tèbié shì láizì míng ní abo lì si diànzi mínzhu lùntán, kàn kàn you méiyou guanyú xuanju de xìnxi.

Cháoxiào yixie shì zhang hòuxuan rén

Yigè faxiàn wo de yanjing de biaotí shì “women zài xiaoxi”. Xiaoxi de nèiróng dòu qu:“... Yidàn BoingBoing dúzhe tongguò fangwèn, wo huì taoyàn yuehàn·chá'ersi·wei'erxùn de dàikuan fèiyòng. (BoingBoing yijing huòdéle liang nián de “niándù zuì jia bókè” jiang, shìzhe míng de zhimíng bókè zhi yi, zhuanmén yòng yú guguài de xinwén/jìshù/ cyberpunk/). Shìjiè qíta dìqu cóng wèi ting shuoguò “mínzhu nóngmín láodòng “xiànzài women miànlínzhe women zhenggè tèbié zhèngdang de kuánghuan.”

Wo qùle BoingBoing wangzhàn, faxiàn zhège xiaoxi:“Wo jintian wéi míng ní abo lì si xuanju juxíngle chouyàng tóupiào, faxiànle juéduì shénhuà ban de dongxi. Kàn kàn dì èr míng hòuxuan rén. Jùti lái shuo, ta de dangpài lìshu. Shàngdì, wo ài zhège xiao zhèn. Dang ni zhidào Edgertonite shì shénme shí, tóupiào cái huì biàn dé gèng hao.“Wo de míngzì shouxian liè chu de chouyàng tóupiào xianshì zài zuobian.

Shénme shì Edgertonite? Yuehàn·chá'ersi·wei'erxùn (John Charles Wilson) zài qi yuèfèn jiù hòuxuan rén páimíng xuanju tóupiào biaoshì huífù. Edgerton shì shèngbaoluó jie de yigè míngzì. Céngjing shì yigè zài shèngbaoluó jí qí beibù jiaoqu zhi jian yùnxíng de Rice-Edgerton bashì xiàn. Zuòwéi guòjìng àihào zhe, wei'erxùn zhìzuòle yigè “hépíng, jiùyè, píngdeng” de “mínzhudang”. Ta shì dang de zhuxí hé wéiyi de hòuxuan rén - ér bùshì xiàng wo yiyàng.

2009 Nián 3 yuè 9 rì tongguò de dang de shimìng xuanyán kaishi yú:“Wèile wéihù meiguó zhong xibù de rénmín hé láo la zhuyì zongjiào de jiayuán ér cúnzài zhèngzhì dúlì de mínzhudang. Women shiyòng “Edgerton guójia” yi cí lái miáoshù míngnísudá zhou míng ní abo lì si 240 gongli bànjìng fànwéi nèi dì dìqu. Women shì jiyú láo la zhuyì yìshí xíngtài de fei chuántong gòngchandang: Rènwéi láo la·ying gé er·huái er dé shì shàngdì, gòngchan zhuyì shì zuì hao de zhèngfu xíngshì, yinggai fèichú tóngyì fal? niánlíng, gonggòng jiaotong yinggai guihuán 1970 nián 9 yuè 18 rì de lùxiàn, piào jià hé shíjian biao,(hé) ai gé dùn de guójia yinggai cóng meiguó tuolí wèi láo la pài de jiayuán......“

Zhè shì shénme shétou yáobai. “Láo la·yin è er·huái er dé shì shàngdì”? Míng ní abo lì si kenéng chéngwéi “láo la zhuyì zongjiào de jiayuán” de shoudu? Dang wo yù dào ta de shíhòu, duì wo lái shuo kàn qilái hen jiànkang de wei'erxùn, dangrán shì wèile cháoxiào zìji. Diànzi mínzhu míngdan shàng de yi zhang haibào xie dào:“Shéi huì xiangdào IRV/ RCV huì tígong zhèyàng de mànhuà jiùjì?” Lìng yigè:“Wú jià de. Xièxiè ni de xiào! Zài dàxíng gongyuán ban shàng bèi qiangduóle zhème duo de tóupiào quán hòu, ta ràng wo zhènzuò qilái.“Zhè zuìhòu de xiaoxi shì tongguò láizì T-Mobile de BlackBerry fasòng dào lùntán de.

MinnPost.Com, yexu shì shuang chéngzhong zuì shòu guanzhù de zhèngzhì bókè, ér bùshì nàxie shuyú shangyè huò gonggòng méiti de zhèngzhì bókè, jiùshì zhang de bisài juxíngle yigè dàxuan rì bàodào:“Zhè shì míng ní abo lì si de míngtian, míngnísudá zhou de gonggòng guangbò diàntái guanyú RT de liang gè gùshì Rybak duìyú méiyou zuò chu juédìng de rén lái shuo... Dì yigè, yóu Brandt Williams zongjiéle Rybak hé... John Kolstad zhi jian de biànlùn... Tóngshí, lìngwài sì gè tiaozhàn zhe jùjí zài shìzhèng ting tígong shénme ting qilái xiàng yigè zhèngzhì hootenanny, chàng “dài wo chulái de qiú bisài”, yu xin de fan Rybak gecí. Tamen de lìchang: Rènhé rén, chúle léi bakè, shènzhì tuijiàn rén xie hòuxuan rén, ér bùshì chóng xuan dangxuan zhe. Zhen? Rènhé rén? Nà baokuò hòuxuan rén yuehàn·chá'ersi·wei'erxùn (John Charles Wilson), ta rènwéi láo la·ying gé er·huái er dé (Laura Ingalls Wilder) shì shén, xiang zài míng ní abo lì si zhouwéi chuàngzào yigè “láo la zhi jia”?

Wo yiwéi wo xuyào zuò zuìhòu yikè de shanghài kòngzhì. Wo fabiaole yigè pínglùn:“Bù, chàngge bùshì yigè” zhèngzhì hootenanny“, ér shì yigè jijí de jiéjú jinnián de yùndòng de yi zhong fangshì.” Dài wo chuqù wán qiú “mófang shì yigè biànhuà dànshì, hei, women zhishì xiwàng you yidian lèqù, yinwèi women cóng jìngxuan huódòng zhong tuoying'érchu...... Wo rènwéi “rènhé rén, dànshì Rybak” kuadàle women (fei Rybak shì zhang hòuxuan rén) de wèizhì women xiwàng zài jinnián de xuanju zhong kaol? zuì hao de hòuxuan rén...... Yuehàn·chá'ersi·wei'erxùn (John Charles Wilson) zìcóng ta tí chulái zhihòu, tamen jiù bùshì women suo zhichí de xiezuò hòuxuan rén, shíjì shang ta shì chàngge tuánti zhi yi duìyú láo la·ying gé er·huái er dé (Laura Ingalls Wilder) you yidian rèqíng you shé me wèntí ma? Wo xiangxìn wei'erxùn bù rènwéi ta shì shàngdì, ni bùnéng zhaodào bi zhè gèng hao de mùbiao ma?

Xuanju rì haibào de lìng yigè mùbiao shì bàba yuehàn·ke er si ta dé. Yinwèi ta yijing jieshòule gònghédang de rènke, ta bìxu shì yigè gònghédang rén, xiàng yánrè de guóhuì yìyuán mi xie er·bahè màn, you ji gèrén jiànyì. Míng ní abo lì si diànzi mínzhudang míngdan shàng de yi míng fùn? fabiaole zhè yi xuanju rì xùn:“Wo xihuan bàba yuehàn zuòwéi yigè haorén hé péngyou, dàn wo yongyuan bù huì tóupiào gei gònghédang rén (jí dúlì gongmín lingxiù). Rúguo ta shì yigè dúlì de mínzhudang rén, nà benlái jiù shì yigè bùtóng de gùshì.“

Wo duì ci fabiao de huíying shì:“Yijing you ji cì chángshìtúya bàba yuehàn·ke er si ta dé, yinwèi ta dédàole gònghédang de zàntóng. Ta ye dédàole dúlì dang de zàntóng. Ta céng danrèn l? dang hòuxuan rén. Jingxì. Ke er si ta dé zìji shì dúlì gongmín lingxiù. Ta shì dúlì de ta pínghéng rènshì ta de rén yinggai kàn ta de pingé hé jingyàn. Wo jiang gònghédang rén huò rènhé qíta fang de chéngyuán shì wéi pànguó de rén, lìwài. Línken shì gònghédang rén. Dì yigè “jìnbù” de xi ào duo·luósifú shì gònghédang rén. Jìn yibàn dì meiguó xuanmín tóupiào gònghédang rén. Genjù gònghédang rén de zàntóng, zhè zhong shì tú yaomó huà de qìtú zhèngzài cùchéng zhèngzhì guòchéng zhong de zhèngzhì huàyu hé fubài de fenhuà.“

Míng ní abo lì si de gònghédang hòuxuan rén bùshì wèntí. Zhè shì hòuxuan rén, ràng méiti cháoxiào zìji - bùshì zhèxie hòuxuan rén bù yìng gai pao, ér shì méiti xuanzé zhuanzhù yú tamen. Chúle yuehàn·chá'ersi·wei'erxùn de “Edgertonite guómíndang” wài, zài dà duoshù xuanmín de yanzhong, yu wo zìji de “xin zunyán pàiduì” wúfa qufen, háo wú yíwèn, women zài xuanpiào zhong yi “lìng rén jìngwèi” de zhèngzhì míngyì ràng women youle Joey Lombard. Zhìshao, rénmen zhidào ta zhishì zài xiang wánlè; ta bù xiàng wei'erxùn hé wo nàyàng wàngxiang. Lúnba dì ye yinqile guójia méiti de guanzhù. “Jimmy Kimmel” jiémù caifangle ta.

Lìng yigè shuang chéng zhèngzhì bókè,Minnesotaindependent.Com, jiù wei'erxùn hé lúnba dì liang tian de dàxuan bàogào. Xiàwu 3:26,Paul Schmelzer fabiao de bàogào 11 yuè 3 rì, ta de tóutiáo biaotí shì:“Míng ní abo lì si guanfang xuanpiào:” Qiáo yi·lúnba di zhen de hen bàng.“Wénzì yuèdú:”MPR de bào bó·kelínsi (Bob Collins) zài jintian de míng ní abo lì si xuanju zhong huòdéle xiyì rén de tóupiào tiáomù: Wèi shì cháng paobù shì yigè qiáo yi·lúnba di. Ta de dangpài zài xuanpiào shàng zuò chule yi gè piàoliang de jùzi:“Qiáo yi·lúnba di hen bàng”.

Ránhòu, xiàwu 3:59, Tóngyi wèi jìzhe yòng zhège biaotí zài Minnesotaindependent.Com shàng fabùle dì èr tiáo xiaoxi:“'Edgertonite'hòuxuan rén dédào quánguó de guanzhù.” Ta de wénzì dú dào:“Lìng yigè” zhen bàng “de míng ní abo lì si xuanpiào dédào yidian xiyì rén guanzhù de shì shì zhang xiwàng de yuehàn·chá'ersi·wei'erxùn (John Charles Wilson), ta zhèngzài danrèn “Edgertonite guómíndang” hòuxuan rén. Zhège guójia de wudà bókè Boingboing jintian jieshoule, wei'erxùn dangpài de gùshì méiyou shé me keyi ràng xuanpiào gèng youyìsi. Zhèngrú MnIndy de Andy Birkey zài 1 yuèfèn suo xie dì nàyàng, zhège pàiduì shì jiyú wei'erxùn chuàngzào de láo la zhuyì zongjiào xìnyang de, yinwèi Laura Ingalls Wilder shì shàngdì, láo la zhuyì zhe de jiayuán jiang zhànjù míng ní abo lì si 240 gongli bànjìng dì dìqu. Boingboing bókè Maggie Koerth-Baker shuo:“Shàngdì, wo ài zhège chéngzhèn!”“

Wo zìji duì shì zhang de hòuxuan rén sìhu ye “bo boboboinged”. Chúle dengdài xuanju jiéguo wài, hái you yidian wo keyi zuò de.

Xuanju wanhuì

Zao zài shí yuè èrshí'èr rì yu “xingjì lùntán bào” bianjí bù caifang shí, wo yizhí zài hé qíta hòuxuan rén jìnxíng tánhuà, taolùnle yixie liánhé xuanju wanhuì de fei Rybak yùndòng, suoyi women keyi duì xuanju jiéguo jìnxíng tiáozheng. Méiti gèng kenéng shèjí bi xuduo bùtóng de zhèngdang zhèyàng de shìjiàn. Guanyú jubàn huódòng dì dìfang you ji gè bùtóng de jiànyì.

Yu ci tóngshí, wo zài shíyi yuè èr hào jubànle gechàng dàsài. Bàba yuehàn·ke er si ta dé zài huáshèngdùn dàjie de jia gé jùlèbù'anpáile yigè xuanju qiánxi pàiduì. Al Flowers zài míng ní abo lì si beibù binxifaníya dàjie de tèxu xuéxiào shàng you yigè. Bào bó·ka ní hé wo juédìng canjia.

Wo zài ta míng ní abo lì si nánbù de jiali ná qile ka ní. Women xian kaiche qù hua dang. Wo zhidào de henduo rén zài nàli, baokuò táng·ài lún, zha kè·méi tuo ye hé fa hèhè·ha kè mu. Wo yùjiànle hua de fùmu, yigè shì hua zuì qinmì de péngyou zhi yi de bùzhang, hái you yigè miáozú rén de fùqin, ta bèi míng ní abo lì si jingfang qiangsha. Zuòwéi hòuxuan rén, wo bèi zhào dào wutái fa duan wén. Wo gàosù jìzhe, cóng bàozhi “hua” de “chouwén” kaishi, women de shì zhang hòuxuan rén kèfúle nìjìng, jìnxíngle dàlì de yùndòng. Bào bó·ka ní ye bèi yaoqing fayán.

Zong'éryánzhi, women líkaile zhège huódòng qù ke er si ta dé de jùhuì. Dì wu míng shì yìyuán hòuxuan rén lishuyí ganggang didá. Ta gàosù women, chubù de xuanju jiéguo xianshì, táng·sai móu er si yijing huòdé liao bù dào 50%de shouxuan piào. Zhè sìhu shì yigè you xiwàng de jixiàng.

Jager jùlèbù de jùhuì tóngyàng huóyuè, jinguan gèng duo de rén bèi ji jìnle yigè jiào xiao de kongjian. Chúle bàba yuehàn·ke er si ta dé, gònghédang hé dúlì dang pizhun dì yixie shì yìhuì hòuxuan rén baokuò luo jié·shimìsi lu dé, kè lisi·bù luo bó gé, màikè·tú pò hé jin·wéi lái sà wéi yé wéi qí. Wo ye pèng dàole baoluó·ha méng (Paul Harmon)(ta wèi wo de 2008 nián jìngxuan zhìzuòle yi bù shìpín), bidé·ta la er song (dì wu jiè dúlì dang zhuxí) hé ài lún·xi luò pu si ji (wo de lao péngyou, yiqián shì dúlì dang, xiànzài shì gònghédang rén).

Ke er si ta dé de érzi kaidílakè·ke er si ta dé (Cadillac Kolstad) céngjing zài zhège fángjian qián biaoyan, tamen you yigè bèndàn huòzhe shì “kuáng ye de xibù” chàngge jiémù. Yigè yu ta de xíngwéi xiangguan de yigè you xiyin lì de niánqing n?zi, míng wèi “zhàn fu liúmáng”, xiàng ka ní hé wo jièshàole zìji. Ta de wénxué cheng ta wèi “qiènuòji de yòuhuò zhe”, bìngqie shuo ta jiàoguò “yòuhuò yìshù kè”. Jinguan wo cóng wèi tingguò ta de gechàng, dàn ta quèshí shì gèrén yòuhuò.

Rán'ér, wanshàng you yigè quedian. Zuò zài zhuozi shàng de ji gèrén yòng diànnao bijìben kaishi xuéxí lìng rén bù an dì xuanju jiéguo. Léi bakè yin shanbeng ér huòshèng. Dì èr míng, ke er si ta dé yuan yuan luòhòu. Nà shíhòu, wo huòdéle 100 piào hé 200 piào zhi jian - huí dào 2001 nián shì zhang xuanju zhong huò dé de piàoshù. Méiyou qíta hòuxuan rén ye méiyou.

Shuo shíhuà, wo bù juédé you shé me shèjiao dele. Wo zhi xiang huí jia wo kenéng yijing dàole jiangtái shàng zuò yigè jianduan de chénshù, dàn méiyou. Kolstad hé Phil Willkie shì Wendell Willkie de sunzi de BET hòuxuan rén, ér shì fabiaole jianghuà. Wo zài chumén de shíhòu hé wei er ji jianduan de shuole yijù huà, dànshì dang wo kaishi jieshì shénme shì xin de zunyán pàiduì (tèbié shì ta de shenfèn zhèng) shí, ta bù zài yu wo shuohuàle. Wo kaiche huí jia, ránhòu huí dào zìji de jia.

Xuanju jiéguo

Shì zhang xuanju de jiéguo rúxià: Rybak,33,220 piào (zhàn zong shu de 73.63%); Bàba yuehàn·ke er si ta dé, 4,949 piào (10.97%); Al Flowers,1,783 piào (3.95%); Díkè·fú lán sen,1,569 piào (3.48%); Kèlisituofú·kèlakè,1,340 piào (2.97%); Tangmu fei sikè,655 piào (1.45%); Joey Lombard,439 piào (0.97%); Zhanmusi·ai fú léi tè,354 piào (0.78%); Bill McGaughey, 230 piào (0.51%); Bào bó·ka ní,229 piào,(0.51%); Yuehàn·chá'ersi·wei'erxùn (John Charles Wilson),134 piào (0.30%). Wo hé ka ní jiben shàng shì zài shì zhang de bisài zhong pái zài dì èr wèi de.

Xin zunguì dang de tóngshì zenme bàn? Jihu méiyou shé me gèng hao de.

Gongsi dongshìhuì zài dà gudong de yèji fenbié wèi:Bob Fine,8,089 piào (zhàn zong shu de 22.09%); Annie Young,6,934 piào (18.94%); Yuehàn·ouwén, 6,360 piào (17.37%); Malì mei lín andésen,5,392 piào (14.73%); Tangmu·nuò dé kè,3,709 piào (10.13%); David Wahlstedt,2,804 piào (7.66%); Nancy Bernard,2,012 piào (5.50%); Hé yuehàn·batè lei,1,110 piào (3.03%). Páimíng qián san de xuanshou - “hao, niánqing”,“ouwén” - dangxuan.

Gu zhí hé shuìshou weiyuánhuì de chéngguo rúxià: Ka luó er·bèikè er,16,704 piào (zhàn zong shu de 52.12%); Dài wéi·huì lei,6,093 piào (19.01%); Phil Willkie, 2,946 piào (9.19%); Luóma·mading si, 2,779 piào (8.67%); Dewayne Townsend,2,316 piào (7.23%); Hé zhanmusi·ài lüè tè si wò tè wudé,971 piào (3.03%). Páimíng qián liang de xuanshou - bèikè hé huì lei - dangxuan. Swartwood hé Butler dou huòdéle bi wo suo yíngdé de gèng duo de piàoshù, liang zhe dou huòdéle gèng gao de tóupiào zongshù. Bùguò, liang míng hòuxuan rén zài gèzì de bisài zhong dou shì zuìhòu yi míng.

Rán'ér, zhídé zhùyì de shì, fèichú gujià hé shuìshou weiyuánhuì de jiànyì bèi dadaole yigè èr fen zhi yi. Shì zhang Rybak zhichí zhè yi jiànyì.

Canjia lishì huì bisài zhong, canjia MPRAC biànlùn de rénmen dou shiqùle DFL hòuxuan rén:Dave Bicking zài dì 9 qu,815 piào (27.28%); Kè lisi bao zài dì 13 qu,1,578 piào (26.39%); Màikè'er·kai qí zài dì qi qu,1,036 piào (23.63%); Zài dì wu qu, kenníya màikè nài tè,336 piào (15.56%),Lennie Chism 60 piào (2.78%) Hé Roger Smithrud 92 piào (4.26%); Zài dì sì míng bìngfáng, ma kù si·ha kù si (Marcus Harcus)442 piào (13.41%) Hé gélántè·kai makè (Grant Cermak)384 piào (11.65%): Jin wéi lái sà fu wéi qí (Kim Vlaisavljevich)341 piào (10.25%), Ma tè·dào gé wéi qí 291 piào (8.75%), Dan·a'er wén 283 piàoshù (8.51%); Hé màikè·tú pò (Mike Tupper), dì liù míng bìngrén you 290 piào (15.08%). Canjia women huìyì de liang míng hòuxuan rén shen jia le gujià hé shuìshou weiyuánhuì, shibàile:Michael Martens huòdé 2,779 piào (8.67%) Hé Dewayne Townsend 2,316 piào (7.23%). Wo hái néng shuo shénme?

Yóuyú zhè cì xuanju shiyòng páimíng xuanju tóupiào xìtong, shì zhèngfu hòuxuan rén ye huòdéle èr xuan hé san xuanpiào. Wo zài zhèxie lèibié zhong zuò dé bijiào hao. Wo you 416 cì xuanpiào (1.89%) Hé 480 xuan san xuan (3.09%). Jim Swartwood huòdé 1,060 cì dì èr xuanzé piào (5.76%) Hé 1,170 dì san xuanpiào (9.89%). Yuehàn·batè lei huòdé 1,073 cì èr cì xuanpiào (4.30%) Hé 960 cì sancì xuanpiào (4.71%). Zhè duì women rènhé rén dou méiyou shé me bùtóng. Zài wo de qíngkuàng xià,R.T. Léi bakè huòdéle juéduì duo shu de shouxuanpiào, suoyi ta bèi liánrèn shì zhang, wúxu jìnyibù jì piào. Zài Swartwood hé Butler de ànjiàn zhong, tamen zài dì yi lún tóupiào hòu dou bèi táotài.

Zài yixie chéngshì xuanju zhong, páimíng xuanzé tóupiào yijing fahui zuòyòng. Zài dì sì míng bìngfáng zhong, ba bù·yuehànxùn yongyou 46.92%De dì yi xuanzé piào - 3.08%De dà duoshù. Dì èr lún xuanju zhong de xuan piào ràng ta chóngxin dangxuan. Tóngyàng de, zài dì wu qu, táng·sai móu er si yeyou 46.99%De shouxuan piào. Ta hái zài dì èr lún xuanju zhong huòdé liánrèn, yóu èr xuan tóupiào gei ta. Nàxie shì shì yìhuì hòuxuan rén zhong zuì jiejìn de bisài. DFL hòuxuan rén shènzhì yíngdéle míngquè de duoshù xíwèi. Jùyou fèngcì yìwèi de shì, dì yi xuanzé piàoshù baifenbi zuìgao de lishì huì chéngyuán (84.12%) Shì ye bèi DFL zhichí de l? dang chéngyuán Cam Gordon.

to: NDparty.html

 

dào xià yi zhang

 
banquán suoyou 2009 ben kan chuban wù - banquán suoyou
http://www.BillMcGaughey.com/mayor-14g.html