Uyari: Bu bir makine çevirisi oldugunu. Yanlisliklar olabilir.  
   
geri dön: Özet-Ritim               için: Ana Sayfa  
   

Dünyada bir nedensel güç olarak Öz-bilinç
William McGaughey taraf¦ndan

Özetle, bilinç ve öz-bilinç aras¦ndaki fark var. Bilinç s¸ey düs¸üncedir. Öz-bilinç, burada kullan¦lan anlamda, düs¸ünce düs¸üncedir. Mevcut düs¸ünür baz¦ ilis¸kisi vard¦r. Öyle çünkü, düs¸ünce tamamen serbest degšildir. Düs¸ünürün içinde "öz" tercih veya korunacak s¸ekilde ihtiyac¦ var.

Ö z-bilinçli düs¸ünce kendini duygusu ile bagšl¦ oldugšundan, ahlak düs¸ünceleri ortaya ç¦kabilir. Biz bir zamanlar vard¦ ve bunun için s¸imdi sonuçlar¦ yarg¦lamak olan bu düs¸ünceleri kendi. Etik felsefeler 1. biny¦l ortaya ç¦kt¦ Yunan felsefesinin durumunda, düs¸ünce bir nesne olarak ele zaman, ya da I²brani durumda onlar tan¦mlamak için devam ettigši bir milletin tarihine bagšlanm¦s¸t¦r.

Garden of Eden saf bir bilinç durumunu temsil eder. Adem ve Havva ç¦plak ama utanmaz vard¦. Onlar kendilerini düs¸ünmüyordu. Allah'¦n talimat¦ ihlal elma partook kez, onlar, dolayl¦, kendilerini kendi eylem kabul ve vard¦. Böylece bilinçli hale geldi. Ahlaki karmas¸¦kl¦gš¦ hayatlar¦n¦ eklendi.

Bu ahlaki bir ders: Ben hangi ¦ dogšuran s¸ey yarg¦ç varsa, ç¦kar bir zihinsel çat¦s¸ma var. Bir zihin objektif olmaya diyor. Gerçekten var oldugšu dünyay¦ bilir. Digšer iyidir, tabii, "Bu benim is¸im" diyor. Daha fazla bir s¸ey olus¸turmak için sorumlu oldugšunu, daha çat¦s¸mal¦ bunu yarg¦lamak olacak.

Ben bir görüntü içeren zihin olarak düs¸ünce düs¸ünüyorum. Bu dünyada bir görüntüsüdür. Gördügšünüz ya da bir s¸ey duymak ve daha sonra bunu düs¸ünüyorum. Dogšal dünya saf bir görüntü sunar. Zihin böyle görüntüleri ile bas¸a ç¦kmak için bir mekanizmad¦r. Bu tekrarlanan maruz kalma yoluyla anlar.

Ö z-bilinç daha karmas¸¦kt¦r. Düs¸ünce bir düs¸ünce olan, bir çift görüntü destekler. I²lk, ne olursa olsun görüntü alg¦lan¦r vard¦r - düs¸ünce ile üretilen baz¦ dünyevi desen. Bu düs¸üncenin bir iç anlay¦s¸, ikinci vard¦r. Zihin bu rolü kendini hayal etmek özgün düs¸ünce içinde kendini koyar sürece düs¸ünce üretilen fenomen mant¦kl¦ olmaz. Zihin yaratma eyleminde kendini hayal ederek düs¸ünce taraf¦ndan üretilen ne anlar.

Geçmis¸i ile yapmak için bu nedir vard¦r? Tarih, insan düs¸üncesinin taraf¦ndan bas¸lat¦lan faaliyetler ile doludur. Digšer bir deyis¸le, daha yak¦ndan dogšan¦n bilinçli dünyadan daha öz-bilinç ile ilgili bir dünyaya aittir. Onun yap¦lar¦ ve uygulamalar¦ tek tek bizim taraf¦m¦zdan olus¸turulmus¸ olabilir, ama onlar kimin düs¸ünceli amaçlar bizimkine benzer digšer insanlar taraf¦ndan yarat¦ld¦. Bu nedenle çift görüntü mercegšinden onlar¦ anlamak.

Ö te yandan, bu tarih esas olarak "bas¸ar¦l¦" olan düs¸üncelerini içerdigšini kabul etmek önemlidir. Düs¸ünceler, digšerleri onlar¦ fark etmek için dünyada bir s¸eyler bas¸armak zorunda kald¦. Çogšu düs¸ünceler sadece bir kis¸inin zihninde içinde gelis¸memis¸ helak. Bas¸ar¦l¦ düs¸ünceler, büyük ve güçlü kurumlara vererek yükselis¸i, digšerleri tepki için nesneler haline gelirler.

Felsefi aç¦dan bu koymak için, bas¸lamak için iyi bir yer fikirleri Hegel'in kavram¦ kendilerini hayata veya beton olma ile olacakt¦r. Baz¦ düs¸ünceler dünyada çok az sonucu sadece bos¸ta bilis¸ vard¦r. Digšerleri ise, haline gerçekles¸mis¸tir. Bu fikir veya amaçlar gerçekles¸tigšinde, dünyadaki nesneler haline gelir. Onlar maddi nesneler haline, onlar bas¸kalar¦ taraf¦ndan görülebilir. Düs¸ünceler etmemesi halinde, digšer taraftan, sadece onlar¦ hamile olan zihin taraf¦ndan bilinmektedir. Bu nedenle, fikirler tarihin kat¦lmak hangi derecesi onlar hayata sahip derecesine bagšl¦d¦r.

Bir fikir hayata için ne anlama geliyor? Basit bir örnek al¦n. Ben evime yak¦n bir bos¸ çok kendi ve bu çok bir elma agšac¦ dikmek istiyorum. S¸imdi bu proje üzerinde çal¦s¸mak gerekir. Ben "elma agšac¦ sat¦n almak" ve elma agšaçlar¦ sat¦n al¦nabilir nerede web sitelerinin bir listesini bulabilirsiniz google. Bunlardan birkaç bakt¦ktan sonra, benim kredi kart¦ kullanarak bir siparis¸. Daha sonra bir elma agšac¦ UPS ile benim evde geldi. Ben ilk yönergeleri okuyun ve sonra, kürek ve sulama can ile silahl¦, ben bos¸ arazide yürümek. Ben topragša bir delik kazmak ve su ile agšaç gövde etraf¦nda toprak toprak ile örtbas ve yagšmurlama önce, delik elma agšac¦n¦n kökleri yerles¸tirin. Ben düzgün yapt¦ysan¦z, ben hayal gibi, dallar¦, birkaç y¦l sonra elma ay¦ canl¦ agšaç olacak. Ben bu yapmad¦ysan¦z, gelecek y¦llarda bu çok hiç elma agšac¦ olacak.

Bu tür projeler, çes¸itli "boyutlar¦" ya da zorluk derecesi gelir. Baz¦ s¸eyler kolay ve hemen yap¦labilir. Ben bir s¸ey benim sagš elin is¸aret parmagš¦n¦ is¸aret düs¸ünüyorum. Bir sonraki ikinci olarak, yap¦l¦r. Birkaç hafta veya ay sürebilir bir bos¸ arazide bir elma agšac¦ dikme projesi gidermek ve siparis¸ doldurma elma orchard'¦n h¦z ve etkinlik benim düzeyine bagšl¦ olarak, bitirmek için. I²ki oyuncu burada kat¦l¦yor. Daha iddial¦ projeler hala daha fazla oyuncu içerebilir. Onlar¦n bas¸ar¦l¦ yürütme fazla puan as¸agš¦ k¦r¦labilir.

Ö rnegšin, ben bir restoran bas¸layan fikrim yok. Ben bu restoran sonunda bir zincir olacak o kadar bas¸ar¦l¦ olacagš¦n¦ hayal. Ben, sahibi olarak, daha sonra bir multi-milyoner olacak. Bu proje, ancak, bana sat¦n almak ya da kiralamak bina, mutfak donatmak ve müs¸teriler için masa ve sandalyeler sat¦n almak için para borç verecek bir bankac¦ onay¦n¦ gerektirir. Bu s¸ehir imar yetkilileri onaylanmas¦ gerekebilir. Ben as¸ç¦lar, garsonlar ve garsonluk, kasiyerler kiralamak zorunda, ve ofis çal¦s¸t¦rmak birisi olacakt¦r. Dogšru yemek tarifleri gerekir. Onlar ne restoran teklifleri gibi çünkü en önemli, ben dikkat ve benim restorana gelip yemek siparis¸i ve geri gelmesini istiyorum müs¸terilerinin onay¦ gerekir. Umar¦m, onlar¦n arkadas¸lar¦ hakk¦nda söylemek istiyorum.

Bir digšer faktör bas¸ar¦s¦, ancak, rekabet olmamas¦ olabilir. Bas¸ka bir restoran daha düs¸ük fiyata daha iyi yiyecek ve hizmet ya da bu teklif ederse, o zaman insanlar her s¸eyi dogšru yapt¦m bile benim restorana tür say¦lar geliyor durdurmak olacakt¦r. I²s¸letmeler genellikle adversarially konumland¦r¦lm¦s¸ digšer benzer olanlar, rekabet var.

Geçmis¸ bir restoran bas¸layan daha büyük projeler ile doldurulur. Çok daha fazla insan kat¦lmaktad¦rlar. Bu çok daha fazla kis¸i bunu degšis¸tirmek için zorluyor, ne düs¸ünce yaratt¦ tepki anlam¦na gelir. Büyük bas¸ar¦l¦ kurumlar sürekli sald¦r¦ alt¦nda, bu nedenle vard¦r; ama onlar da sald¦r¦lara kars¸¦ muazzam kaynaklara sahip. Onlar¦ ayakta iç düs¸ünceler genellikle düs¸manca bir s¸ekilde, kendi amaçlar¦ için bu kurumlar¦ kullanarak d¦s¸ güçler taraf¦ndan zorlanmaktad¦r.
ö z-bilinç dinamik

Kelime "öz-bilinç" öncelikle düs¸ünce ifade eder iken, dünyevi sonuç aç¦s¦ndan tarihsel önem tas¸¦maktad¦r. Ve insan toplumunun dünyan¦n pek beri insan düs¸üncesinin ürünüdür, düs¸ünce sonucu üstlenilen eylemlerin toplumu degšis¸tirmek. Bunlar davran¦s¸ kal¦plar¦n¦ degšis¸tirmek ve daha önceki toplum daha karmas¸¦k hale getirmektedir.

Bu örnegši ele alal¦m. Her Çars¸amba ögšleden sonra, zengin bir asilzade bir yerden digšerine almak için bir arabaya bir otoyol boyunca hareket oldugšunu varsayal¦m. Bir h¦rs¦z bu anlar. Gezgin niyetini bilerek, o asilzade belirli bir zamanda bu yolda geliyor olacak öngörmektedir. O pusuda bekler ve sonra tas¸¦y¦c¦y¦ çalmaktad¦r. Yeterince s¦k tekrarlanan, bu karayolu üzerinde soygun uygulama seyahat etmek isteyenler taraf¦ndan dikkate al¦nmas¦ gereken bir gerçektir olur.

Sonra bilinçli düs¸ünce as¸amas¦na tas¸¦mak: asilzade o Çars¸amba ögšleden sonra bu yolu boyunca hareket egšer o soydular olabilir anlar. Bu öngörmek, o soygunu önlemek için ad¦mlar atmaktad¦r. O Çars¸amba sabahlar¦ seyahat süresini degšis¸tirmek olabilir. O farkl¦ bir rota sürebilir. Ya o beklenen sald¦rganlar¦n savus¸turmak için silahl¦ bekçi is¸e olabilir. Her iki durumda, onun orijinal uygulama degšis¸tirildi.

As¸agš¦daki gibi felsefi, durum analiz edilebilir:

(1) Bu soylu Çars¸amba ögšleden sonra randevu tutmak için karayolu üzerinde seyahat karar vermek için bilinçli bir düs¸ünce oldugšunu.

(2) Bu soyguncu pusuda beklemek için bir öz-bilinçli düs¸ünce. O biliyor ya gezgin niyeti s¸üpheli gerekir.

(3) Ayn¦ zamanda bilinçli bir düs¸ünce, ama daha derin bir düzeyde, seyahat soylu onun planlar¦n¦ degšis¸tirmek için. O orijinal plan¦na bagšl¦d¦r egšer bir soyguncu olas¦l¦kla onu bekliyor olacak s¸üpheli gerekir. O soyguncu düs¸ünceleri büyük olas¦l¦kla ne olacagš¦n¦ düs¸ünüyor ve kaçamak harekete geçer.

Art¦k, daha sonra, tek bir yerden digšerine almak için bu karayolu üzerinde seyahat basit bir konudur. Gezgin en ve soyguncu en - - aksine amaç iki zihinleri vard¦r çünkü seyahat uygulamalar¦ daha karmas¸¦k hale gelir. Randevu A daha az verimli rota al¦nmal¦ veya silahl¦ bekçi is¸e gerekir.

Bu son düs¸ünce - seyahat planlar¦n¦ degšis¸tirmek için - s¦rayla, dikkate gezgin özgün bir düs¸ünce al¦r, hesaba, içine soyguncu önceki düs¸üncesini al¦r. Tamamen durumu anlamak için, kis¸inin bilgisi, üç düs¸ünceler yan yana dayanmaktad¦r.

Yine, o dünyan¦n bir faktör haline gelmesi için bu düs¸ünce bas¸ar¦l¦ s¦rayla üzerine hareket edilmelidir dikkat etmek önemlidir. H¦rs¦z arabas¦ soymaktan düs¸ündüm ama yapmad¦m varsa, onun düs¸ünce hiçbir etkisi olurdu. Soyguncu soymak için niyetini üzerine hareket Yaln¦zca tas¸¦y¦c¦ gezgin onun planlar¦n¦ degšis¸tirir böylece ihtimali fark¦na var¦r yapar.

diyalektik mekikleri

Ben üzerine harekete kadar, düs¸ünceler opak oldugšu gerçegšine dayanarak, entelektüel ilginç buldugšunuz bir durum da var. Bir kis¸i bas¸ka bir kis¸inin eylemleri tepki gerekir ama akl¦n¦ okuyam¦yor. Bu giderek derin ama sürekli cahil spekülasyonlar bir dizi yol açar. Ben bir diyalektik servis diyoruz.

6 Haziran 1944 tarihinde Normandiya is¸galinden önce ruh hali, bir örnektir. General Dwight D. Eisenhower, sald¦rgan ve Alman General Erwin Rommel, defans, iki çelis¸kili zihinleri vard¦r.

Durum s¸udur: Alman ordusu Dünya Savas¸¦'nda ikinci bir cephe açmak için geç May¦s veya Haziran ay¦ bas¸lar¦nda 1944 kuzey Fransa'n¦n k¦y¦s¦nda karaya I²ngiltere'den Müttefik kuvvetleri bekliyordum. Genel Rommel beklenen sald¦r¦lara kars¸¦ Almanya'n¦n "Festung Europa" savunan suçland¦. Sürpriz unsuru sonucu önemli bir rol oynayacakt¦r. Bu Müttefiklerin karaya nerede o tüm sahil s¸eridi boyunca onlar¦ yaymak yerine bu noktada onun savunmas¦n¦ konsantre böylece Rommel bilmek yard¦mc¦ olacakt¦r. Nerede o sald¦r¦y¦ beklemek gerekir? Genel kendisine düs¸ünüyor:

1. Bir sald¦r¦ beklemek en mant¦kl¦ yer Calais civar¦nda olacakt¦r. I²s¸te I²ngiltere ve Fransa aras¦ndaki mesafe yaklas¸¦k yirmi bes¸ mil. Müttefikler h¦zla Mans¸ kars¸¦s¦nda kendi askerlerini tas¸¦mak ve biz ne oldugšunu fark etmeden önce bir zarar darbe olabilir. Böyle bir sald¦r¦ya kars¸¦ savunmak için tek yol bu alanda yogšun kuvvetlerimizi konsantre olacakt¦r.

2. Hay¦r, General Eisenhower kesinlikle biz Calais yak¦n¦ndaki yer almas¦ is¸gali bekliyor olacagš¦n¦ bilir. Sürpriz unsuru denizin ötesine asker getirerek h¦zdan daha sald¦r¦da ona büyük bir avantaj verecek. Bu nedenle, Müttefiklerin bizim savunma ¦s¸¦k ise önemli ölçüde ulas¸¦m süresini art¦rmak için I²ngiltere'den biraz daha uzak ama çok oldugšunu Frans¦zca (ya da Belçika ve Hollanda) k¦y¦s¦nda bas¸ka bir konum almak olas¦d¦r. Biz materializes kez biz h¦zla sald¦r¦n¦n kesin konuma onlar¦ acele hangi Calais yan¦ s¦ra çes¸itli yerlerde bizim asker pozisyon egšer biz bu stratejiyi folyo olabilir. Nas¦l Cherbourg, Le Havre, Boulogne ve Oostende hakk¦nda?

3. Asl¦nda, biz bizim askerlerinin toplu Calais istasyonuna kadar aptalca olmaz biliyorum Müttefiklerin beklemek makul. Ayr¦ca, kendi casuslar¦ ve kes¸if uçus¸lar¦ kolayca bu digšer çes¸itli yerlerde aras¦nda bizim asker saç¦lmas¦n¦ tespit olabilir. Bu durumda, onlar Calais vurmaya karar verebilir. Sadece onlar daha çabuk grev olabilir ama sürpriz unsuru onlar¦n lehine olacakt¦r. Avantajlar¦ kombinasyon bizi bitiremeden. Daha güvenli oynamak ve Calais oldugšunu istila en mant¦kl¦ yer seçin.

4. Hay¦r, hay¦r, hay¦r, biz güvenli oynarken veya mant¦ksal olarak degšil, denge düs¸man kapal¦ atarak savas¸lar¦ kazanmak yok. Müttefikler Calais daha bas¸ka baz¦ yerde grev olacak senin hislerime ile gitmek için cesaret var. Geri Calais, Oostende, Boulogne, Le Havre ve Cherbourg aras¦nda bizim savunma saç¦lma.

Tarihsel Not: Müttefikler 6 Haziran 1944 tarihinde gerçekles¸ti D-Day is¸gali Cherbourg yak¦nlar¦ndaki Normandiya k¦y¦s¦nda grevi yapt¦m ve orada bir köprübas¸¦ kurmay¦ bas¸ard¦k. Bu Müttefiklerin bir yem olarak (Almanlar en agresif genel olarak biliyordum) General George Patton kullan¦lan çünkü Almanlar k¦smen Calais yak¦n¦ndaki bir sald¦r¦ bekleniyor bilinmektedir. Onlar Calais Kanal genelinde, ona Dover, I²ngiltere yak¦nlar¦nda konus¸lu bir hayalet ordu komuta verilen, ve bu ordu var gibi görünüyor yapmak için görsel kaçamak kullanm¦s¸t¦. Cherbourg yak¦nlar¦ndaki bas¸ar¦l¦ is¸galinden sonra, Patton komut h¦zl¦ bir gerçek ordu transfer edildi.

büyüyen bir kurumsal öz-bilinç

Nas¦l bilinçli düs¸ünce medeniyet as¸amalar¦ degšis¸en bir ilis¸ki var? Düs¸ünceler genellikle eyleme yol düs¸üncesi ile bas¸lay¦n. Onlar bas¸kalar¦n¦n fark bir nesne haline bas¸ar¦l¦ eylem yol gerekir. Digšerleri daha sonra dünyan¦n herhangi digšer bir nesne gibi, varl¦gš¦n¦ tepki verebilir.

Ben sokak kös¸esinde bootlegged yaz¦l¦m satarak zengin olabilir düs¸ünüyorsan¦z Örnegšin, ben bu fikri üzerine hareket edebilir. Ben ürünü sat¦n almak isteyen müs¸teriler hiçbir bulursan¦z, ben de birkaç gezileri sonra bu giris¸im üzerine verebilir. Öte yandan, ben yaz¦l¦m disklerin ton satmak ve para çok yaparsan¦z, ben süresiz pratik tekrar edecektir. Yak¦nda digšerleri beni taklit edecegšini olabilir. Çok geçmeden, insanlar bootlegged-yaz¦l¦m is¸ patlama oldugšunu fark bas¸layacak. Bu yerel ekonominin bir degšis¸imi temsil etmektedir.

En uzak bu ad¦m¦ tas¸¦mak edelim. Bir fikri olan ve is¸ yapma süreci bilinçli düs¸ünme temsil eder. Kendinden bilinçli düs¸ünme önceki düs¸ünce ürünü dünyas¦nda bir unsur oldugšunda ortaya ç¦kar. Bu durumda, bir fikri takip bas¸ar¦l¦ olan bir is¸ daha büyür. Artan boyut yap¦s¦n¦ ve düs¸ünme modunu degšis¸tirir. Organizasyon daha bürokratik olma egšilimindedir. Ürünlerin gayri sat¦s¸ üst yönetimi taraf¦ndan belirlenen sat¦s¸ is¸lemleri için yol verir. Düs¸ünce art¦k: Ben ürün satmak nas¦l? Bu olur: nas¦l yönetimini itaat m¦?

Kar artt¦kça, yöneticileri is¸ yönetme içinde daha bu paran¦n bir k¦sm¦n¦ ellerine almak daha ilgi olur. Promosyonlar için iç rekabet yogšunlas¸¦yor. Çal¦s¸anlar patron hos¸ esas hakk¦nda endis¸e. Firman¦n as¦l amac¦ aç¦s¦ndan yetersizligši azalmaya yol, kurumsallas¸m¦s¸ olur. Bunlar¦n hiçbiri firmas¦ ilk bas¸ar¦l¦ hale olmasayd¦ ne olurdu. Bas¸ar¦ ile digšer amaçlar için sömürüyü geliyor.

Ve böylece bilinçli eylem desenler, çes¸itli s¸ekillerde. Fikirler kurumsal "bedeni" elde gibi, digšer kis¸iler dikkate olman¦n o al¦r. Muhalif ç¦karlar¦ yeni uygulamalar olus¸turmak. Alternatif olarak, bas¸ar¦ as¸¦r¦ kalabal¦k duruma yol açar taklit dogšurur. Artan rekabet is¸letmenin bas¸ar¦l¦ olacagš¦n¦ daha önce daha az olas¦ hale getirir.

Hükümet, din, ticaret, egšlence: Bu dünya history Civilization nas¦l etkiledigšini, benim görüs¸üme göre, toplumda yeni bir kurum ortaya ç¦kmas¦ ile bas¸lar. I²lk yarat¦c¦ y¦llarda güçlü büyüme var. Ama sonra, kurum kazançlar¦ güç olarak, iktidar için iç rekabet kurumu bas¸lang¦çta vard¦ bu amaca gölgeleyen. Toplumun liderleri kendi konumunu ve gücünü koruyarak esas ilgi duymaya. Bu amaçla dogšru, onlar zorlay¦c¦ ve bazen de s¸iddet uygulamalar¦n¦ kullan¦n.

Yine, bir örnek düs¸ünün. (Kitab¦m¦n Uygarl¦k Bes¸ Dönemleri içinde) ikinci medeniyet din bir yas¸ oldu. I²nsanlar savas¸¦n yorgun çünkü imparatorluk hükümetinin hakim önceki uygarl¦k yerini ald¦. H¦ristiyanl¦k bas¸lang¦çta bir pasifist bir din oldu. Geç 11. yüzy¦lda, ancak, Papa Urban II Müslümanlar Kudüs'ü kurtarmak için Haçl¦ seferleri bas¸latt¦. Kan çok harcama sonra bu amaç bas¸ar¦s¦z oldu. Papal¦k yitirmis¸ oldu. Bu Uygarl¦k II için sonun bas¸lang¦c¦ oldu.

Protestanlar ve Katolikler y¦llard¦r birbirleriyle savas¸t¦lar zaman 17. yüzy¦lda, beyhude bir savas¸ benzeri bir deneyim oldu. K¦ta Avrupas¦ harap edildi. Avrupal¦ ayd¦nlar teoloji üzerine savunarak bir verimsiz kurulus¸ oldugšunu fark etti. Onlar yerine dogšal bilime döndü. Bu da, teknoloji temelli sanayi ve din küçük bir rol ald¦gš¦ yeni bir medeniyet yol açt¦.

Yani belli bir noktan¦n ötesinde gelis¸en bir kültürde veya iktidar kurumlar¦nda herhangi bir hareket, kendi y¦k¦m¦n¦n tohumlar¦n¦ eker olmas¦d¦r. Büyük güç ve etkisi lezzetsiz karakterleri çekmek: bekçisi ruhban ortodoks ifade uygulamak için, yeni yarat¦c¦ ifadeler bast¦rmak için. Art¦k yeni fikirler ile bireylerin is¸ için bir al¦c¦ kitlesi bulabilirsiniz. Statüko bencilce kendi yetki ve konumuna zorluklar¦ geri at¦yor. Medeniyetlerin çürümek ve sonunda bas¸ka bir s¸eye degšis¸tirmek Ve bu yüzden. Daha önce düs¸ünme fark¦nda bilinçli düs¸ünceler, ayn¦ çizgide engelsiz ilerleme olas¦l¦gš¦n¦ alttan. Öldürme ana hareket içinden gelir.

Toynbee ve Spengler hem uygarl¦klar¦n gül ve bir iç dinamigši düs¸tü inan¦yordu. Belli bir yas¸am döngüsü vard¦. Bu bölümde, ben degšis¸en medeniyetlerin nedenini belirlemek için çal¦s¸t¦k. Bilinçli amaçlar taraf¦ndan yönlendirilen sonra, insan kurumlar sonunda bilinçli düs¸ünce güçleri taraf¦ndan zarar edilir. Durum giderek daha karmas¸¦k ve kendini yenerek olur.

Bence, bu geçmis¸te medeniyet düs¸üs¸ bas¸ desen olmus¸tur. Digšer bir yandan büyüyen nüfus ve ekonomik büyüme aras¦ndaki çarp¦s¸ma, ve sonlu alan ve dogšal kaynaklar,: 21. yüzy¦lda insan toplumunun yeni bir durumla kars¸¦ kars¸¦ya oldugšunu itiraf edecektir. Bizim zaman zorluk de bu çelis¸kiyi uzlas¸t¦rmak için yollar bulmak olabilir. Yine, giderek artan nüfusu desteklemek bizim teknolojik "bas¸ar¦" bir kriz üretmis¸tir.

Rönesans'tan bu yana kurum ve uygulamalar¦ I²nsanl¦gš¦n ilerleme toprak destek ne göre "kalabal¦k" bir tür yaratt¦. Böyle yeryüzünün su veya petrol kaynaklar¦n¦n tükenmesi gibi d¦s¸ tehditler, bizim de toplum faaliyet s¸ekilde degšis¸iklikler zorlayabilir. Her zamankinden daha fazla, medeniyetin gelecegši, bu nedenle toplumun güç mücadelesinin iç dinamikleri ile degšil, ayn¦ zamanda insan toplumu ve dogšal çevre aras¦ndaki d¦s¸ ilis¸ki degšil sadece tespit edilebilir.

Ne dünya tarihinin almak yerles¸mis¸ bürokrasi nadiren en az¦ndan tamamen kendilerini reforme fikridir. Reform, egšer hiç, liderlik pozisyonlar¦nda yeni personel ile birlikte geliyor. Bir engel ortaya ç¦kt¦gš¦nda, bu nedenle, onunla bas¸a ç¦kmak için en iyi yolu t¦kan¦kl¦gš¦n¦ gidermek için denemek için degšil. Bunun yerine, onu atlamak. Yeni büyümeleri insan çaba digšer alanlarda meydana gelir. Iktidar eski merkezleri sonunda insanlar daha sonra düs¸ünme ve ne yap¦yorsun alakas¦z olur.

Bir çeviri için tiklayin:

ingilizce - Fransizca - ispanyolca - Almanca - Portekizce - italyanca  

basitlestirilmis Çince - Endonezya - Lehçe - Hollandaca

 

geri dön: Özet-Ritim               için: Ana Sayfa


TELI²F HAKKI 2015 THISTLEROSE YAYINLAR - TÜM HAKLARI SAKLIDIR

http://www.worldhistorysite.com/selfconsciousnessi.html