WorldHistorySite.com
   
Uyari: Bu bir makine çevirisi oldugunu. Yanlisliklar olabilir.
Gelecegši tahmin etmek
Baz¦ Desenler Dünya Tarihinde ve nas¦l Gelecegši Tahmin için kullan¦l¦r olabilir

Medeniyetler yas¸ayan bir kültüre ait ve canl¦ organizmalar¦n özellikleri var. Onlar yükselecek ve yas¸am döngüleri düs¸mek. Dünya tarihçileri tam döngüsü ile gitti baz¦ toplumlar belirledik. Roma'n¦n uygarl¦k, güçlü bir kere, art¦k soyu tükenmis¸ haline gelmis¸tir. Yani Babil, Maya, Sinic, Hint, Süryani ve digšer toplumlar¦n medeniyetler var.

Medeniyet, genis¸ anlamda, dünyan¦n birçok yerinde halklar için birlikte kendi kültürünü geçen bireysel toplumlar¦n yas¸am döngülerini as¸ar. Ama onlar da, birbirini izleyen tarihsel çagšlar¦ içermesi birbiri ard¦na geldi. Dört medeniyetler çoktan geldi ve olgun bir devlet gelis¸tirdik. Bas¸ka yak¦n zamanda kültürel ufukta göründü; embriyonik formda kal¦r. Bu s¸unlard¦r tamamen bes¸ medeniyetler yapar:

Medeniyet I: Bu 4. biny¦l bas¸layan uygar toplumun ilk biçimidir Roma, Partça, Kushan ve Han Çinlileri - - Mezopotamya ve M¦s¦r kent-devletlerinin yükselis¸i ve dört büyük imparatorluklar¦n sonuçlanan ile 2 ve erken 3. yüzy¦llarda Onun yas¸¦ göçebe ve tar¦m toplumlar¦ aras¦nda çat¦s¸ma ile karakterize edildi savas¸lar ve politik imparatorluk-bina. (Ideografik biçimde, bas¸lang¦çta) yazma teknolojisi kültürünü destekledi.

Medeniyet II: Bu uygar toplumlar¦n 6. ve 5. yüzy¦llarda M.Ö. felsefi ve manevi uyan¦s¸ sonra oldu ne olan, s¦rayla, alfabetik yaz¦n¦n bulus¸ ile ilgili. Bu medeniyet siyasi imparatorluklar taraf¦ndan hakim bir dönemde bas¸lam¦s¸ olmas¦na ragšmen, Hunlar ve digšer göçebeler 3. ve 6. yüzy¦llarda toplumda egemen kurum aras¦ndaki bu imparatorluklar y¦k¦lm¦s¸ sonra kendi geldi din haline geldi. Üç dünya dinleri - Budizm, H¦ristiyanl¦k, I²slam ve - ve Hinduizm, Yahudilik gibi digšer dini veya felsefi sistemler ve Konfüçyüsçülük H¦ristiyan dönemin ilk 1.500 y¦l insan kültürünü hakim.

Medeniyet III: Bu 14. ve 15. yüzy¦llarda I²talyan Rönesans ile bas¸layan ve ampirik bilim için bir meydan okuma monte yan¦ s¦ra 20. yüzy¦l Hümanist edebiyat ve sanat ilk iki on y¦llar boyunca devam Avrupal¦ laik kültürün medeniyet felsefi tabanl¦ dinler. Laik egšitimi de önemli bir rol oynad¦ ancak bu medeniyet agš¦rl¦kl¦ ticari oldu. Toplum Avrupa tarz¦ ulus devletlerin organize oldu. Bask¦ teknolojisi, kültürünü destekledi.

Medeniyet IV: Bu, 20. yüzy¦l¦n sonlar¦nda bilmek için geldim haber ve egšlence kültürüdür. Reklam ticaret ve reklam toplum içinde güçlü kurumlar haline yeri (özellikle televizyon) ald¦gš¦ medya sürücüler. Böyle telefon, ses kay¦tlar¦, sinema, radyo, televizyon ve destegši, insan kis¸iligšinin duygusal yönünü vurgular, bu kültürün gibi çes¸itli elektronik teknolojiler.

Medeniyet V: Biz bu kültürü hakk¦nda bildigšim bilgisayar tabanl¦ olmas¦d¦r. Insan ve makine aras¦nda iki yönlü iletis¸imi destekleyen bilgisayarlar, oldukça kitle iletis¸im teknolojileri benzemez. Ancak, bilgisayar tabanl¦ sistemler ve uygulamalar bir sonraki gelecek ne olacagš¦n¦ tahmin etmek zor oldugšu kadar h¦zl¦ gelis¸iyor.

Bu bes¸ medeniyetlerin Dört gün ¦s¸¦gš¦ gördük. Bes¸inci - bilgisayar tabanl¦ medeniyet - ilk kez gözlerini açarak bir bebek gibidir. Dünya tarihi art¦k ilk dört medeniyetin oldukça eksiksiz bir kay¦t içerdigšinden, bu uygarl¦klar¦n incelenmesi dayal¦ bas¸ka hayat bir as¸amas¦ndan gelis¸tirmek gibi uygarl¦klara için geçerli baz¦ tarihsel desenleri tan¦mlamak mümkündür. Genel desen kuruldugšunda, o zaman bize gelecegše bir bak¦s¸ vererek, s¸imdi gelis¸tirmeye bas¸l¦yor medeniyete bu uygulamak mümkün olur.

I²lk dört medeniyetin bir s¦navdan görünen desen baz¦lar¦ as¸agš¦dakileri içerir:

(1) Iletis¸im kökten farkl¦ ve gelis¸mis¸ yetenekleri ile yeni bir teknoloji ilk toplumun içine zaman , derinden kültürünü degšis¸tirmek ve asl¦nda, yeni bir medeniyetin bas¸lang¦c¦ olacakt¦r. Teknoloji yard¦m¦ dogšas¦nda Kaliteleri bu yeni kültürü s¸ekillendirmeye.

(2) Yeni medeniyetler ayr¦ güç merkezleri olarak ay¦rmak, politik ve kültürel egemenlik iddia, bir kez gayr¦ organize hale kulplu fonksiyonlar¦ gibi yeni güç kurumlar¦n¦ üretmek.

(3) Her medeniyet kendi egemen inanç ve degšerlerini, çekici kis¸iligši, kendi modellerini, ve genis¸ bir anlamda kendi "dini" gelis¸ir.

(4) Medeniyetler "gençlik" kendi döneminde kurumsal taraf¦ndan is¸aretlenir kuvvetli büyüme ve kültürel yarat¦c¦l¦k, imparatorluklar¦n olus¸umu ile is¸aretlenir "yetis¸kinlik", ve "düs¸üs¸" kendi döneminin kendi döneminde damgas¦n¦ oldugšu bir yas¸am döngüsünü takip zorlama ve bu imparatorluklar içeren s¸iddet.

(5) Çagš sona geliyor tarihsel bir dönemin bas¸¦nda galip Temalar veya degšerler genellikle kars¸¦s¦nda yol vermek.

(6) Yeni bir medeniyet gelis¸i de iki dönemini daha önce bask¦n olan kurumlar¦ etkiler. Bu kurumlar bir demokratikles¸tirme süreci tabi.

 

S¸imdi, bes¸inci medeniyet bu desenleri uygulamak için, bu sorular¦ sorabilirsiniz:

(1) Bu bilgisayar teknolojisi, yeni bir medeniyet müjdesini varsayarsak, bu teknolojinin ne nitelikleri yeni medeniyet s¸ekillendirecek?

(2) toplumda bask¦n hale gelebilir Ne yeni kurum (lar)?

(3) Ne egemen inanç ve çekici kis¸iligši modelleri de dahil olmak üzere "din" Bu toplumun türü olacak?
Tarihin bes¸inci çagš¦ bas¸lar -

(6), ticari ve egšitim kurumlar¦ iktidar¦n ayr¦ merkezleri olarak üçüncü döneminde s¦ras¦nda düzenlenen gelmesinden bu yana, bir iki dönemini sonradan degšis¸iklik odagš¦ olacagš¦n¦ öngörüyor. Bilgisayar teknolojisi uygulan¦r ne gibi degšis¸iklikler bu iki alanda beklenen olabilir? Nas¦l "demokratikles¸me" egšitimde ve ticarette yer alabilir?

Dördüncü ve bes¸inci al¦s¸kanl¦klar¦na ilis¸kin sorular sadece geçmis¸e bir uygarl¦gš¦n yayg¦n formlar¦ biliyor musunuz çünkü çerçeve zordur.

(1) Lletis¸im kökten farkl¦ ve gelis¸mis¸ yetenekleri ile yeni bir teknoloji ilk toplumun içine zaman, derinden kültürünü degšis¸tirmek ve asl¦nda, yeni bir medeniyetin bas¸lang¦c¦ olacakt¦r. Teknoloji yard¦m¦ dogšas¦nda Kaliteleri bu yeni kültürü s¸ekillendirmeye.

Medeniyet I: Yaz¦l¦ 3100 M.Ö. Mezopotamya'da icat edildi; Hindistan'da, 2500 B.Ç etraf¦nda .; vb Çin ve Girit, yaklas¸¦k 2000 M.Ö., bu bulus¸un tarihleri kabaca krall¦k ve imparatorluklar¦n daha sonra lider, bu devletler aras¦ndaki kent-devletlerinin ortaya ç¦kmas¦ ve savas¸ ile çak¦s¸maktad¦r. Ideografik yaz¦ bir okuryazar nüfus üretmek çok zor oldu ama profesyonel katipleri taraf¦ndan hakim oldu. Yaz¦l¦ kay¦tlar hükümet ve dini bürokrasisinin desteklemek için gerekli idi.

Medeniyet II: Alfabetik yaz¦ ilk orta 2. biny¦l gelis¸tirilmis¸tir Filistin ve Suriye'de. Ancak, gerçekten yaklas¸¦k 1000 M.Ö. 600 y¦l¦na kadar tutun sürmedi Yazma Bu tip nüfus acquire okuryazarl¦gš¦n¦n daha genis¸ ve daha aktif bir segmenti izin. Sorgulay¦c¦ beyinler kelime kavram¦n¦ aras¸t¦rmaya bas¸lad¦. Dini metinlerin belirmeye bas¸lad¦. Bu olaylar felsefe uygulamas¦n¦ ve dünya dinlerinin gelis¸imini desteklemis¸tir.

Medeniyet III: Yazd¦rma Bu kültürel teknoloji bilginin yay¦lmas¦na yard¦mc¦ ve evrensel egšitim sistemi desteklenen orta 15. yüzy¦lda Bat¦ Avrupa'ya geldi. Bas¦l¦ gazeteler is¸letmelerin müs¸terileri ile tebligš bas¸l¦ca yolu haline ticari reklam içeriyordu. Bas¦l¦ kitaplar okullarda birincil kaynak vard¦.

Medeniyet IV: elektronik iletis¸im çes¸itli cihazlar 19. yüzy¦l¦n sonu ve 20. yüzy¦l¦n bas¸lar¦nda icat edildi. Bu medya, gerçek zamanl¦ olarak kamu olaylar devam eden gösteri yaratt¦. Onlar ürünleri satan için is¸letmelerin birincil arac¦ olarak gazete yerine ticari reklam çekti. Bireysel performans yayg¦n toplumda tan¦nd¦.

Medeniyet V: Bilgisayar agšlar¦ 1990'l¦ y¦llarda popüler oldu. Onlar internette bireyler aras¦nda iki yönlü iletis¸imi izin verir. Ürünler için Müs¸teriler üreticileri ile dogšrudan iletis¸im kurabilir. Arama motorlar¦, kullan¦c¦n¦n özel ihtiyaçlar¦na iletis¸im bilemek.

(2) Yeni medeniyetler ayr¦ güç merkezleri olarak ay¦rmak, politik ve kültürel egemenlik iddia, bir kez gayr¦ organize hale kulplu fonksiyonlar¦ gibi yeni güç kurumlar¦n¦ üretmek.

Medeniyet I: Hükümet tap¦nak ayr¦l¦r. Kraliyet mahkemeler kurulmus¸tur. Savas¸an krall¦klar siyasi imparatorluklar olus¸turun. MS 2. yüzy¦lda Roma, Part, Kus¸an ve Han Çinli imparatorluklar¦n¦n doruk

Medeniyet II: Filozoflar hükümetleri reform sunuyoruz. Dini peygamberler meydan emperyal güç. Dünya din kurumu ikili bir düzenleme toplumu yönetecek laik güç yan¦nda ortaya ç¦kar.

Medeniyet III: Haçl¦ Seferleri Akdeniz ticaret tes¸vik. Krallar, Papa, Kutsal Roma imparatorlar¦ aras¦nda tefeciler finans savas¸lar¦. Kuzey I²talyan s¸ehirlerinin zengin tüccarlar sanat patronlar¦ ve hümanist çal¦s¸malarda çocuklar¦n¦ egšitimli. Bu bas¸lang¦çlar ticari imparatorluklar büyüdü. Üniversiteler, Avrupa ve Amerika genelinde filizlenmis¸.

Medeniyet IV: egšlence endüstrisi ticari toplumda, birçok aras¦nda, biri olarak ortaya ç¦kt¦. Radyo ve televizyon bask¦n egšlence ortam¦ olunca, egšlence, ticari ürünler satan bir anahtar oldu.

Medeniyet V: I²nternet Savunma departman¦ ve çes¸itli üniversitelerde öncülügšünü bagšl¦ bilgisayarlar¦n karmas¸¦k oldu. Aniden yeni ticari f¦rsatlar bulundu.

 

(3) Her medeniyet kendi egemen inanç ve degšerlerini, çekici kis¸iligši, kendi modellerini, ve genis¸ bir anlamda kendi "dini" gelis¸ir.

Medeniyet I: Bu s¸ehirler koruyucu tanr¦lar¦ vard¦ ve imparatorlar tanr¦las¸t¦r¦lan sivil din, çagš¦ oldu. Firavun, Julius Sezar, Büyük I²skender veya - bask¦n kis¸ilik fetih kral oldu.

Medeniyet II: Dünya din, din gibi, iyi anlas¸¦lmaktad¦r. Bu çagš filozoflar¦ ve dini peygamberlere kis¸ilik çekici modeller. Büyük krallar ve imparatorlar gibi Marcus Aurelius, Asoka, ya da Büyük I²skender gibi felsefe tecrübeli kis¸iler vard¦.

Medeniyet III: Dünya dinleri yürürlükte devam ederken, edebiyat, sanat, ve yeni bir müzik laik kültür manevi degšeri tas¸¦y¦c¦s¦ oldu. Bask¦n kis¸ilik yarat¦c¦ sanatç¦ ya da yazar oldu. I²yi düzyaz¦ yazd¦ Siyasi liderler büyüklügšünün niteliklerini ald¦. Frederick Büyük Frans¦z nesir yazma hakim. Thomas Jefferson ve Abraham Lincoln kendi nesir belagat için biliniyordu. Winston Churchill bas¸ka bas¸ar¦l¦ bir yazar oldu.

Medeniyet IV: filmler, müzik kay¦t, radyo dünya ve televizyon sahne sanatç¦lar¦ parlak y¦ld¦zlar oldugšu bir kültürel "cennet" olus¸turmaktad¦r. Egšlence-aç¦k-politikac¦ gibi Ronald Reagan ve Jesse Ventura gibi, bu yas¸ ile es¸zamanl¦ olarak bulunmaktad¦r.

Medeniyet V: Bu çagš¦n "din" ne olacagš¦n¦ bilmiyorum, ya da bir inek gibi kis¸ilik politik bas¸ar¦l¦ olacak m¦.

(4) Medeniyetler "gençlik" kendi döneminde kurumsal taraf¦ndan is¸aretlenir kuvvetli büyüme ve kültürel yarat¦c¦l¦k, imparatorluklar¦n olus¸umu ile is¸aretlenir "yetis¸kinlik", ve "düs¸üs¸" kendi döneminin kendi döneminde damgas¦n¦ oldugšu bir yas¸am döngüsünü takip zorlama ve bu imparatorluklar içeren s¸iddet.

Medeniyet I: Bu medeniyetin gençlik az bunun bilinen böylece uzak bir zamanda meydana geldi. M¦s¦r, Asur, Pers, Yunan, Roma, Part, Sasani, Mauryan, Gupta, Han ve ard¦s¸¦k Çinli imparatorluklar¦n: yetis¸kin as¸amas¦ büyük siyasi imparatorluklar¦n olus¸umu ile is¸aretlenir. Mesih'in sefer, Mideastern dünya mücadele yorgun. I²nsanlar bar¦s¸ özlemini çekiyordu.

Medeniyet II: Gençlik büyük filozoflar ve yas¸amlar¦ gibi Platon'un Diyaloglar olarak ya da dini kutsal edebiyat¦n klasikleri chronicled dini peygamberlerin yas¸amlar¦ ile is¸aretlenir. Yazma hala bir yenilik iken - Bu klasikleri sözlü ve yaz¦l¦ kültürün kesis¸tigši noktada yaz¦lm¦s¸ egšilimindedir. Yunanl¦lar Sokrates'in 'zaman içinde son zamanlarda okur idi. I²sa'n¦n hayat¦ I²ncilleri yaz¦lm¦s¸ sözlü önce söylendi. Buda ile ayn¦. Harb Mekke'de yazmaya popüler. Onun dini yap¦s¦, manast¦rlar¦, laik iktidar ilis¸kisi - Yetis¸kin faz dünya din kurumu taraf¦ndan is¸aretlenir. Düs¸üs¸ as¸amas¦nda, farkl¦ dinler birbiriyle kavga: H¦ristiyanlar Haçl¦ Seferleri ve I²spanya'da Müslümanlar¦ mücadele, Müslümanlar Hindular Hindistan'da mücadele. Bu da "sapk¦n" bir cad¦ yakma ve zulüm yas¸¦d¦r.

Medeniyet III: Gençlik I²talyan Rönesans, dünya kes¸if, Aztek ve I²nka imparatorluklar¦ fethi ve digšer kahraman kez yas¸ dönemidir. Bu kültür, son zamanlarda bask¦ maruz William Shakespeare, Cervantes, ve digšerleri üretti. Teolojik anlas¸mazl¦klar yorgun, Avrupal¦ ayd¦nlar dogšan¦n çal¦s¸maya döndü. Yetis¸kin faz üniversitelerin büyük ticari sistemlerin gelis¸tirilmesini ve ulus devleti gördüm. Düs¸üs¸ onun as¸amas¦nda, Avrupa emperyal rekabetleri ve iki dünya savas¸¦nda kendine tahrip. I²deolojiler nefret ve y¦k¦c¦ dönmüs¸tü.

Medeniyet IV: I²nsanl¦k iki dünya savas¸¦ as¸agš¦daki tasas¦z takipçiligši döndü. Popüler egšlence kamu yas¸am¦n¦n büyük bir parças¦ haline geldi. Bu çagšda Empire Hollywood stüdyolar¦ ve radyo ve televizyon agšlar¦ gibi s¸eyler olus¸uyordu. Hollywood filmleri ve televizyon, rap müzigšin y¦k¦c¦ vizyonu, okumay¦ nas¦l bilmiyorum gençlerin bir nesil seks ve s¸iddet: S¸imdi büyük zaman egšlence ile kamu hayal k¦r¦kl¦gš¦n¦n is¸aretler vard¦r.

Medeniyet V: I²nternet bu gün heyecan verici bir yerdir. Onun sahipleri hisse senedi fiyatlar¦ t¦rmanmaya gibi inan¦lmaz zengin olmus¸tur. Genç hacker, kurumsal web siteleri bozabilir. I²nternet kullan¦m¦ çarçabuk büyüyor. Bunun ötesinde, biz bilmiyoruz.

(5) Çagš sona geliyor tarihsel bir dönemin bas¸¦nda galip Temalar veya degšerler genellikle kars¸¦s¦nda yol vermek.

Medeniyet I:

(a) Bu çagš, askeri kuvvet yoluyla genis¸leme ve siyasal iktidar¦n konsolidasyon ilgili. Onun tema dünyevi ihtis¸am ve iktidar kan yoluyla zafer, zay¦f bast¦rmak güçlü biridir. Dönemin sonunda, ayk¦r¦ fikirler ön plana ç¦kt¦. Filozoflar iyilik zenginlik ya da güç üstün oldugšunu ilan etti. I²sa son Önce olacagš¦n¦ ögšretti ve ilk kez geçen ve ezik yeryüzünü miras olacakt¦r. Askeri fatihi bas¸aran "bar¦s¸ prensi" oldu. Bas¸lang¦çta savas¸ç¦ David izledi Süleyman uygulanan, bu bas¸l¦k daha sonra Mesih I²sa uygulanm¦s¸t¦r. Ayr¦ca, iki Roma imparatorlar¦ bar¦s¸ prensler vard¦: Augustus Ayn¦ s¸ekilde 9 MS Teutoburg orman¦ felaket yenilgisinden sonra Tuna nehrinin bir daha savunulabilir bir s¦n¦r geri çekti, Hadrian arazi reconquer için Trajan bas¸ar¦s¦z denemeden sonra F¦rat Nehri imparatorlugšun s¦n¦rlar¦n¦ ayarlamak Partlar gelen.

Medeniyet II:

(a) I²lk H¦ristiyanlar pasifistti. I²sa esir hiçbir direnis¸. Ilk H¦ristiyanlar, Roma'n¦n imparatorluk ordular¦nda hizmet vermeyi reddetti. H¦ristiyanl¦gš¦n Roma imparatorlugšunun içinde kabul oldu Ama, H¦ristiyanlar orduya kat¦ld¦. Frank krallar¦ zorla savunulmas¦ gereken I²talya'da kilise topraklar¦ verdi. 1095 AD, o Müslümanlara Kutsal Topraklar geri almak için bir H¦ristiyan haçl¦ yapt¦gš¦ nimet verdi, Papa Urban II dini savas¸ta yeni bir dönem bas¸latt¦. (Japonya'da) Müslümanlar ve Hindular ve hatta H¦ristiyanlar ve Budistler aras¦ndaki dinsel savas¸ bu dönemin kapan¦s¸ as¸amas¦n¦ karakterize. Bar¦s¸ ideali savas¸ bu yol vermis¸ti.

(b) Platon'un felsefesi etkisiyle erken H¦ristiyanl¦k görülebiliyordu olanlar yukar¦daki "s¸eyler görünmeyen" degšerli. Vücut kötü oldu; zihin iyiydi. Yoksulluk da bir erdem oldu. Kilise dünyevi boy kazand¦ gibi, zengin oldu. Kiliseler güzel sanat ile süslendi. Masif katedraller 13. yüzy¦lda Fransa'da ins¸a edildi. Rönesans sanat¦ Aziz Petrus kilisesi yeniden ins¸a etmek için pahal¦ projede H¦ristiyanl¦k ile güçlerini birles¸tirdi - oldukça s¸ey görülebilir.

Medeniyet III:

(a) Rönesans sanat¦ palpe nesneleri önermek kat¦, yuvarlak s¸ekiller ile karakterizedir. Güzellik nesnelerin mükemmel biçimde yer al¦r. Buna kars¸¦l¦k, üçüncü dönemin sonunda kültürü son derece parçalanm¦s¸ olmus¸tu. Empresyonist sanat formu veya s¸ekil göstermeye çal¦s¸may¦n yerine boya dagš¦n¦k dabs bir sahnenin fotogšrafik bir izlenim yaratt¦ vermedi. Picasso, Stravinsky, Dada atonal müzik, kopuk formlar¦ yeni icat çapraz bulmaca ile birlikte, uyum ya da tutarl¦l¦k idi bir kültür olus¸turmus¸tur, vb trouve, nesneleri. Bu kültür, geleneksel anlamda güzellik idi. Carl Jung s¸izofreni hastalar¦n¦n y¦rt¦k düs¸ünce kal¦plar¦ ile kars¸¦las¸t¦rd¦k. Minneapolis Walker Sanat Müzesi'nde bir slogan¦ yeni bir ideali özetliyor: ". Bits & parçalar bir bütünün görünüs¸ sunmak için bir araya koymak" Tümles¸ik bütün olamaz.

(b) Avrupa ulus-devlet geç Rönesans döneminde üstünlük oldu. I²ngiltere Henry VIII, Fransa Francis I, ve Almanya, Avusturya ve I²spanya Charles V: Bir erken 16. yüzy¦lda güçlü hükümdarlar¦ üçlünün düs¸ünüyor. Buna ek olarak, Kanuni Sultan Süleyman, Osmanl¦ imparatorlugšu yöneten ve Ekber Büyük Hindistan hükmetti. Bu dönemin sonunda, ulusal monars¸inin kurumu Almanya Kaiser Wilhelm, Avusturya-Macaristan Franz Josef, ve Rusya'n¦n Çar Nicholas II gibi bir ölüm darbe tahtlar¦nda kald¦r¦l¦r ve demokratik veya sosyalist rejimler taraf¦ndan degšis¸tirildi ele. Türkiye'de Osmanl¦ I²mparatorlugšu demokratik bir devlet taraf¦ndan degšis¸tirildi.

(c) dünya tarihinin üçüncü dönemi zenginlik pes¸inde ile karakterizedir. Avrupa macerac¦lar K¦z¦lderililer ve Afrikal¦lar köleles¸tirme, alt¦n arama Americas is¸gal etti. Ticari koloniler Kuzey Amerika'da olus¸turulmus¸tur. Sanayiles¸me yeni zenginlik yaratt¦. Sendikalar zenginlik sahipleri kars¸¦ kuruldu olarak azalan günlerde bu zenginlik bir tepki vard¦. Kölelik hareketi insanlar¦ kendi hakk¦ insan haklar¦n¦ yeniden vurgulad¦. Para yerine konulmus¸tur.

(d) üçüncü çagš Avrupal¦lar dünyan¦n digšer bölgelerinde halklar üzerinde kontrol iddias¦nda ile bas¸lad¦. Birincisi, bunlar Aztek ve I²nka imparatorluklar¦ ve Kuzey Amerika kolonize seyrek nüfuslu alanlar devirdi. Daha sonra, I²ngiltere, Hindistan üzerine sömürge kural empoze. Avrupal¦ güçler Çin ticaret imtiyazlar¦ kazand¦ ve koloniler gibi ekvatoral Afrika oyulmus¸. 20. yüzy¦lda, digšer taraftan, Avrupal¦ güçler Asya ve Afrika'da kendi kolonilerini terk bir zaman oldu. Gandi Hint bagš¦ms¦zl¦k için mücadele etti. Mao Tse-tung ve Ho Chi Minh komünizm himayesinde kendi uluslar¦ bagš¦ms¦z kural getirdi.

Medeniyet IV:

(a) çocuklar için uygun bir ciddiyetsiz ve güvenli bir aktivite - egšlence kültürü egšlenceli olarak bas¸lad¦. Büyük is¸ fikri mülkiyet haklar¦n¦ korumak isteyen ve medya holdingleri onlar¦n s¸iddet içgüdüleri hitap ederek çocuklar¦ istismar gibi bu kültür biter. Egšlence medyas¦ siyasi tart¦s¸malar trivialized ve televizyon reklamlar¦ için ödeme, özel ç¦karlar¦ para aramaya siyasileri zorlam¦s¸t¦r. Egšlence medya bu y¦k¦c¦ taraf¦ onun rejeneratif taraf¦ gölgeleyen.

(b) 19. yüzy¦l¦n bas¸lar¦nda, beyaz Amerikal¦lar gibi "Jim Crow" ditty ve blackface as¸¦k gösterileri gibi egšlence rutinleri destekleyerek siyahlar¦ alay. Siyah sporcular gibi Elvis Presley gibi profesyonel spor ve s¸ark¦c¦lar beyazlar bas¸ar¦yla yar¦s¸t¦ siyah müzikal stilleri tahsis gibi 20. yüzy¦l¦n ortalar¦nda ise, siyah egšlence sayg¦s¦n¦ kazand¦. 20. yüzy¦l¦n sonlar¦na, siyasi dogšruluk hükmetti. Siyah ve beyaz Amerikal¦lar aras¦ndaki çat¦s¸may¦ tasvir Dramalar genellikle olumlu bir rolü siyahlar ve beyazlar koymak için alçakça rol ay¦rd¦k.

(6) Yeni bir medeniyet gelis¸i de iki dönemini daha önce bask¦n olan kurumlar¦ etkiler. Bu kurumlar bir demokratikles¸tirme süreci tabis.

Prehistorya ve Medeniyet II: Bir Yaz¦ öncesi kültürde, kal¦tsal ruhban haf¦zaya formüller yoluyla ritüel-tabanl¦ dinlerin bas¸kanl¦k. Zamanla, bu ruhban büyük toplumun ilgi uymayacak bir öz-faiz gelis¸ebilir. Civilization II din reformu getirdi. Tarikat ve idealler ritüel daha önemli hale geldi. Ayr¦ca, yeni din rahipleridir nüfusun genis¸ bir segmentten seçilmis¸tir. Rahip pozisyonlar¦ övgüye ya da bürokratik randevu dayal¦, bunun yerine, kal¦tsal degšil ama vard¦. Buda zorla Brahman rahiplerinin konumunu meydan okudu. Dedi ki: "Hay¦r Brahman dogšus¸tan böyle oldugšunu, bir Brahman onun amel böyle oldugšunu." Budist manast¦r hem erkek hem de kad¦n, düs¸ük olan kis¸ileri yan¦ s¦ra yüksek dogšum bas¸vurdu. Ayn¦ s¸ekilde, H¦ristiyanl¦k düs¸ük dogšum kis¸ilerin dini hiyerars¸ide yükselmeye izin. Buna kars¸¦l¦k, Yahudi rahipler Levi kabilesinden gelmis¸ti.

Medeniyet I ve Medeniyet III: Ticari ç¦karlar¦ toplumdaki gücünü iddia gibi I²mparatorluk hükümeti tarihin üçüncü çagš¦nda Medeniyet I. bask¦n kurumu oldu, hükümet demokratikles¸me süreci uyguland¦. Demokratik siyasal devrimler 18. yüzy¦l¦n sonlar¦nda Amerika ve Fransa'da, 17. yüzy¦lda I²ngiltere'de meydana gelen ve 20. yüzy¦lda Rusya ve Çin. Demokrasi seçimler veya bürokratik promosyonlar dayal¦ seleksiyon süreci ile hükümet liderlik kal¦tsal temelini yerini ald¦. En hükümet pozisyonlar¦ düs¸ük dogšum kis¸ilere aç¦k hale geldi. Abraham Lincoln bunun bir sembolü oldu.

Medeniyet II ve Medeniyet IV: Uygarl¦k II bask¦n kurumu dünya din oldu: Kilise. Nas¦l organize din egšlence çagš¦nda demokratiklas¸tirilmesi edilir? Baz¦ önceden kapal¦ dini hiyerars¸iler kad¦n rahipleri kendilerini açt¦. Din ABD'de siyah Sivil Haklar hareketi için bir destek üssü oldu. Tele-evangelist Billy Graham onun mitingler art¦k ¦rk ayr¦m¦. Amerikan egšlence siyahlar ve kad¦nlar için f¦rsatlar sunmus¸tur.

Medeniyet III ve Medeniyet V: Yeni ortaya ç¦kan, Civilization III bask¦n kurumlar¦, ticari ve egšitim kurumlar¦ vard¦. Dünya tarihinin bes¸inci dönemi ne getirecegšini bilmiyoruz ragšmen, biz bilgisayar etkisi üzerine spekülasyon olabilir. Ticaret ile ilgili olarak, biz ticari faaliyet s¸iddetle E-ticaret etkilendigšini biliyoruz. I²nternet tüccarlar kadar sermaye yat¦r¦m¦ yapmadan bas¸ar¦l¦ sagšlar, çünkü bir demokratikles¸tirme etkisi, gerçekten, var. I²yi bir fikir ve ses yürütme ile herkes ürünleri satan bas¸ar¦l¦ olabilir. Internet ile ilgili s¸irketlerin anl¦k milyonerler olus¸turduk. Egšitim ile ilgili olarak, bilgisayar ögšrencileri düs¸ük maliyetle yüksek kaliteli, bireyselles¸tirilmis¸ ögšretim verecegši dersleri olus¸turabilirsiniz. Bu nedenle, tüm insanlar¦n, ne olursa olsun mali kapasite, bir usta egšitim gelemez - tabiri caizse, en iyi kolej gidin. Durum böyleyken Yani, bir kis¸inin bas¸ka bir yerine bir üniversite kat¦ld¦ olmas¦ hiçbir sosyal avantaj görüs¸mek gerekir. Bilgisayarl¦ egšitim, demokratikles¸en bir etkiye sahip olacakt¦r.

Tahmin tehlikelerini

Tahmin bilimi bir sivilceli bir geçmis¸e sahiptir. Bol masallar¦ bir ya da bir bas¸ka bulus¸ günlük hayatta ücret nas¦l öngörmek tes¸ebbüs ç¦lg¦nl¦k göstermektedir. "Radyo gelecegši yok. Agš¦r havadan daha uçan makineler imkans¦zd¦r. X-¦s¸¦nlar¦ bir aldatmaca olacagš¦na," seçkin I²ngiliz bilim adam¦ William Thomson dedi. 1946 y¦l¦nda, Darryl F. Zanuck, 20th Century Fox bas¸kan¦, televizyonun gelecegši bir los¸ bir görünüm ald¦. "I²nsanlar yak¦nda her gece bir kontrplak kutu bak¦yordu yorgun alacak," diye öngördü. Bas¸kan Rutherford B. Hayes Bell'in telefon dedi: "Bu inan¦lmaz bir bulus¸ ama kim hiç bunlardan birini kullanmak isteyeyim?" Bu duygular¦ ile concurring, Western Union not yorumlad¦: "Bu telefon çok eksiklikleri ciddi bir iletis¸im arac¦ olarak görülmelidir."

Digšerleri onlar¦n gün içinde ortaya ç¦k¦yordu teknolojilerin bir as¸¦r¦ iyimser bir görünüm ald¦. Bir elektrikli süpürge üreticisi 1955 y¦l¦nda tahmin: "Nükleer güç elektrikli süpürge muhtemelen 10 y¦l içinde bir gerçeklik haline gelecektir." Brooklyn Eagle için bir yazar "posta pnömatik tüpler içinde evlerine teslim edilecek." 1900 y¦l¦nda tahmin 1950'lerde tasarlanan Fütüristik senaryolar helikopterler is¸e giderken halk kitlelerini gördüm. Mikrodalga f¦r¦nlar, Velcro, televizyon yemekleri, lazer cerrahisi, hava yast¦klar¦, I²nternet: Öte yandan, hiç kimse öngören birçok önemli bulus¸lar vard¦.

Bir kis¸inin kendisini konumland¦rmak ya da yükselen bir trend yararlanmak için paras¦n¦ yat¦r¦m mümkün ise gelecegši bilmek degšerli olabilir. Borsa dan¦s¸manlar¦ kendi alan¦nda en son ürün gelis¸meleri yak¦ndan takip bir yas¸am sagšlamak. Binlerce yat¦r¦mc¦ endis¸eyle Yald¦z Teknoloji Raporu, her ay sorunu bekliyor. Raporda ilk internette yay¦nlanan oldugšunda kendi web sitesi s¦k¦s¸t¦. Yald¦z bir teknoloji ya da kullanan ürünleri ile bir s¸irket hakk¦nda olumlu yorumlar yapt¦gš¦nda hisse senedi fiyatlar¦ h¦zla yukar¦ ates¸. Gilder kendi as¸agš¦daki hemen hemen garanti eder. Ama, tabii, bu bilgi ile birlikte ilk yat¦r¦mc¦lar büyük biçmek; Yat¦r¦m haberleri yak¦nda iskonto.

19. yüzy¦l ortalar¦nda, Ralph Waldo Emerson etraf¦nda kümelenmis¸ bir grup ayd¦n Amerikan kültürü yak¦nda es¸it veya Avrupa kültürünü as¸acak olacagš¦n¦ düs¸ünce ilham edildi. "Ben, s¸imdi, digšerlerinden farkl¦, bu devletler için bir, promulge, bir yerli ifadesi-ruhu duyuran .. ... için, daha genis¸: Kimse Demokratik Vistas yazd¦ Walt Whitman, s¸air, daha cos¸kuyla bu fikri benimsedi ve yüce ve Din ciddi taraf¦ndan - daha zengin ve özgür, Amerikan kis¸ilikleri ... taraf¦ndan ve yerli superber tableaux ve dil büyümeleri, s¸ark¦, opera, söylevler, konferanslar, mimarl¦k ile, gelip özgün yazarlar ve s¸airler ile kan¦tland¦gš¦ üzere Demokrasi sertçe toplumu demokratikles¸tirme, yeniden, kendi iç ve hayati ilkelerden komutu alarak ... ve. "Filmler yerine opera, kaya s¸ark¦ sözleri yerine s¸iirler, vodvil, karikatürler, sitcoms, ve digšer gayri ciddi is¸leri - Amerikan kültürü bir yüzy¦l sonra zafer zaman asl¦nda ne geldi, popüler kültür oldu. Birkaç demokratik kültürün ifadeler olus¸turmak için itiraf. Sovyetler Birligši'nde d¦s¸¦nda, düs¸ünce bu tür güncel oldu. Whitman kültürel ifade üzerine yeni iletis¸im teknolojilerinin etkisi beklenen olamazd¦.

Tahmin en kapsaml¦ türlü din ile ilis¸kilendirilmis¸tir. Zaman zaman dini peygamberler dünya k¦sa bir süre sona olacagš¦n¦ duyurmaktan ortaya ç¦kt¦. Bu sürenin lapsed ve normal görünüyordu zaman William Miller 21 Mart 1843 sonras¦ bir y¦l içinde gerçekles¸mesi beklenen bu olay, bekliyor için Massachusetts ve New York devletinin tepe üstleri onun takipçileri binlerce getirdi, Miller k¦yamet ertelenmis¸ti 22 Ekim 1844 meydana Onun bas¸ar¦s¦zl¦gš¦ için tarih "büyük hayal k¦r¦kl¦gš¦" lakapl¦ edildi. Mormonlar, Yehova S¸ahitleri, erken H¦ristiyanlar, S¸ube Davidian'larla, Cennetin Kap¦s¦ kültü ve digšerleri benzer beklentileri vard¦; Henüz, bugüne kadar, biz tarih boyunca onu tan¦yoruz dünya büyük ölçüde bozulmadan kal¦r. Bu nedenle ve önemli s¸üphecilik ile bir araya geldi edilmelidir olacak dünya ya da olaylar¦n herhangi bir büyük tabii uçlar¦n¦ tahmin etmeye çal¦s¸¦r hemfikir oldugšu.

30 M.Ö., hemen sonra Octavianus Roma I²mparatorlugšu tart¦s¸mas¦z hakimi haline Aktium savas¸¦nda Antony and Cleopatra magšlup bir tarihçi birkaç tahminler yapm¦s¸ olabilir. Birincisi, savas¸ agšalar¦n¦n (bazen ortakl¦k) bir dizi yar¦m yüzy¦ldan fazla Roma toplumu yöneten ettigšini kabul, o nispeten deneyimsiz Octavian, Julius Sezar'¦n yegšeni, sonunda bir güç mücadelesi içinde bas¸ka birine kaybetmek olacagš¦n¦ tahmin olabilir. O zengin ve fakir aras¦ndaki azg¦n gerginlikler belki, Senato çözülmesi, ayr¦ Roma toplumu gözyas¸¦ veya öngörülmüs¸tü olabilir. Bunlar¦n hiçbiri olmad¦. Octavianus onu kendisi iktidar¦ pekis¸tirmek için izin ve Roma'n¦n ilk imparatorluk hanedan¦ bulundu beklenmedik siyasi ve idari becerileri vard¦. Bu tip hanedanlar¦ 15. yüzy¦la kadar, Dogšu'da, 5. yüzy¦la kadar Bat¦'da süren ve,

Ayn¦ tarihçi, dünyadaki Roma'n¦n pozisyonda bakarak, birkaç digšer tahminler yapm¦s¸ olabilir. Persler Medler ve Babilliler, ve Alexander Makedonyal¦ Büyük fethettigši oldugšunu Pers, Roma ve Seleukos, Ptolemaios ve Makedon Yunan imparatorluklar¦n¦n kal¦nt¦lar¦ ele oldugšunu fethettigši oldugšunu hat¦rlatarak, o karamsar beklenen olabilecegšini baz¦ yeni siyasi imparatorluk Roma'n¦n, dogšuda belki s¸iddetli Partlar fethetmek istiyorum. Ya da, daha iyimser bir görünüm alarak, o Roma imparatorlugšu Pers fethetmek olacagš¦n¦ tahmin olabilir. Ne oldu. Roma savas¸ yüzy¦llar ragšmen Partlar dayanacak s¸ekilde devam etti. Sasani Persler taraf¦ndan bas¸ar¦l¦ Partlar, Romal¦lar ayn¦ s¸ekilde elinde yenilgiyi bertaraf. Galya savas¸lar¦ Julius Sezar'¦n bas¸ar¦l¦ kovus¸turma hat¦rlatarak, bu tarihçi de Roma imparatorlugšu kuzey ve dogšu barbar topraklar¦ genis¸letmek bekleniyor olabilir. Bu olas¦l¦k sadece k¦smen yerine getirmis¸. Romal¦lar I²ngiltere ve Romanya'da çok fethetmek yapt¦m; Hermann taraf¦ndan liderligšindeki Germen kabileleri 9 AD Octavianus'a, s¸imdi Augustus Sezar savas¸t¦ bir savas¸ta üç Roma lejyonlar¦ k¦r¦p ancak, Almanya'ya dogšuya dogšru genis¸letmek için kendi giris¸imi daha sonra Tuna nehri onun imparatorlugšun dogšu s¦n¦r¦n¦ sabit, sinirli oldu.

Roma'n¦n nihai kaderi bu tarihçinin radar ekran¦nda kapal¦ tamamen oldu. Hermann zaferi ragšmen, Roma hükümeti bir bin y¦l dogšu illerinde sürecek iken Germen veya digšer göçebe kabileler, bat¦ Roma imparatorlugšu tas¸mas¦ Roma çuval ve Bat¦ Avrupa'da küçük krall¦klar kurabilir ki en olas¦ olurdu. Hatta daha az muhtemel Celile bir dini peygamber, Yahudiye bir Roma prokonsül eylem taraf¦ndan mahkum ve altm¦s¸ y¦l sonra küfür için idam, "Tanr¦'n¦n Ogšlu" olarak tap¦lacak gelecegšini olurdu; ve onun kült ki, zulüm yüzy¦llar sonra, ilk Roma'n¦n nüfusunun oldukça büyük bir pay talep ve ard¦ndan Roma'n¦n resmi dini olacak; ve H¦ristiyanl¦gš¦n yeni din Roma'n¦n göçebe fatihler dönüs¸türme, Roma dönemi sonras¦ toplum için kültürel matris sagšlamak, ve sonra toprak boyunca topraklar¦na yay¦ld¦ söyledi. Siyasi imparatorlugšuna bir halefi olarak dünya dini en düs¸ünülemez olurdu.

Bes¸ yüz y¦l sonra, dini imparatorlugšun olas¦l¦gš¦ aç¦kça görüldü. I²ber yar¦madas¦ndan Moors s¦n¦rd¦s¸¦ etmis¸ti militan H¦ristiyanlar Mesih için yeni ruhlar¦ kazanmak için istekliydiler. Alexander VI onlar H¦ristiyanl¦gš¦ bu topraklar¦n insanlar¦ dönüs¸türmek kos¸uluyla I²spanya ve Portekiz aras¦nda Avrupa d¦s¸¦nda yeni kes¸fedilen topraklar¦ bölen 1493 y¦l¦nda bir papal¦k bogša vermis¸ti. Etki Avrupa'n¦n kaderinde genis¸leme verilen mant¦kl¦ bir senaryo, Roma kilisesi sonunda tüm dünyaya hakim olacagš¦n¦ oldu. Bu olmad¦. I²spanyol ve Portekiz sömürge hükümetler taraf¦ndan desteklenen Cizvit rahipleri Roma Katolik din Latin Amerika'n¦n yerli halklar¦ dönüs¸türülür ragšmen, Uzak Dogšu'da benzer çabalar Çin ve Japon hükümetleri 17. yüzy¦lda H¦ristiyan misyonerler s¦n¦rd¦s¸¦ zaman bas¸ar¦s¦z oldu. Avrupa kendisi Protestan Reformasyon döneminde dinsel bölünmüs¸ oldu. Papa'n¦n beyan¦ ragšmen, Frans¦zca, Hollandaca, I²ngilizce ve Kuzey Amerika kolonize; H¦ristiyan dinini yaymak daha ticari avantajlar elde fazla ilgi gibiydi. Zaman dini h¦rs uzaklas¸¦yor ve yerine ticaret, bilim ve teknoloji, edebiyat ve müzik gibi s¸eyler kucaklayan edildi.

Yani o sürekli geçmis¸te s¸eylerden bir mant¦ksal ilerlemesi olarak dünya tarihini öngördügšü sinirli olurdu büyük egšilimlerin belirleyicileri-olurdu görünüyor. Yeni kurumlar ve kayg¦lar¦n yeni setleri geçmis¸te bilinen yerine ortaya; ve gelecek ne daha olmam¦s¸t¦ ne daha dogšru çekilmek olacak gibi görünüyor. Ne faydas¦, daha sonra, gelecegši tahmin tarih nedir?

Tüm diyebiliriz tarih dünya somut durumlarda nas¦l çal¦s¸t¦gš¦ hakk¦nda bilgi ana kaynagš¦ olmas¦d¦r. Siyasi liderler genellikle tarihsel analojiler kendi karar verme sürecine rehberlik izin önemli kararlar ile ücret. Örnegšin, Harry Truman o Konfederasyon için casusluk merkezi haline Amerikan I²ç Savas¸¦ s¦ras¦nda kurulan "Savas¸ Kurallar¦ Komitesi" Kongre aras¦nda bir paralellik gördügšünü otobiyografisinde yazd¦gš¦ ve benzer sorus¸turma komitesi o bas¸kanl¦k hangi Dünya Savas¸¦ s¦ras¦nda. O nedenle, bu komite Nazilere degšerli bilgiler s¦z¦nt¦ olmad¦gš¦n¦ emin olmak için ekstra önlemler ald¦. "Hükümetlerin ve uluslar¦n içis¸lerine hemen hemen tüm güncel olaylar geçmis¸te kendi paralellikler ve emsalleri var," Truman yazd¦. "Ben siyaset bilimi ve geçmis¸ yönetimlerin geçmis¸lerini incelemek için daha kamu yönetiminde sagšlam bir temel almak için hiçbir emin bir s¸ekilde biliyorum."

Genel Jakabu Gowan, ayr¦l¦kç¦ Biafra ile savas¸ s¦ras¦nda devlet Nijerya'n¦n bas¸kan¦ Abraham Lincoln Carl Sandberg dört ciltlik biyografi okumus¸tu. Kuzey ile kendi nedenini belirleme, Gowan o "Sherman" ve onun komutanlar¦ aras¦nda "Hibeler" tan¦mak olabilir söyledi. Öte yandan, Adolf Hitler yanl¦s¸l¦kla onun kahraman, Frederick Prusya Büyük, olas¦ yenilgi kurtar¦ld¦ olmus¸tu çünkü müttefikler onun çökmekte milletin üzerine askeri bask¦ dinlenmek olabilecegšini umut Bas¸kan Franklin D. Roosevelt'in ölümünden taraf¦ndan tes¸vik edildigšinde Rus ordular¦ Catherine Büyük ölümünden sonra geri çekti. Bu tür benzetmeler veya üzerinden takip olmayabilir.

Ne genellikle yukar¦ gider as¸agš¦ gelir: Biz, mevcut durumdan geçmeden olaylar herhangi bir kümesi üzerine ancak as¸agš¦daki gibi bir insan toplumlar¦n¦n dogšas¦na dayanan genel beklentiler güvenemez genis¸ düzeyde tarihini tahmin etmek. Dogšan ölür nedir. I²nsanlar rütbe ve pozisyon için mücadele. Güçlü ç¦kar gruplar¦ kendi çim korumak için deneyin. Bu "dersleri" baz¦ öyküsü çekilen edilecektir. Olumlu taraf¦, yeni genç ve dinç ve yarat¦c¦, ama ayn¦ zamanda tahmin edilemez. Bir beklenmeyen paradigma kaymalar¦ hesaba katmak gerekir. Gelecek tarih belki de kendimizi tatmin etkinliklere kat¦lmak, sürece belli bir vizyon proje için elimizden geleni bos¸a olacakt¦r.

gidin: Ana sayfaya

TELI²F HAKKI 2015 THISTLEROSE YAYINLAR - TÜM HAKLARI SAKLIDIR

http://www.worldhistorysite.com/predictioni.html