WorldHistorySite.com
   
Ostrzezenie: To jest automatyczne tlumaczenie. Nie moga byc niescislosci.
przejdz´ do: strony glównej
Przewidywanie przyszlos´ci
Niektóre Wzorce w historii s´wiata i jak mogał one byc´ uz˛ywane do przewidywania przyszlos´ci

Cywilizacje nalez˛ał do z˛ywej kultury i majał cechy organizmów z˛ywych. Rosnał i spadajał one w cyklu z˛ycia. Historycy s´wiata zidentyfikowali pewne spoleczen´stwa, które przeszly ca?y cykl. Cywilizacja Rzymu, po potełz˛ne, teraz wymar?y. Wiełc majał cywilizacji babilon´skiej, Majów, Sinic, indyjskim, Syryjski, i innych spoleczen´stw.

Cywilizacja, w szerokim sensie, wykracza poza cyklem z˛ycia poszczególnych spo?eczen´stw, przekazujałc jej kultury wraz z narodami w wielu czełs´ciach s´wiata. Ale oni tez˛ majał pochodzic´ po kolei skladac´ kolejne epoki historyczne. Cztery cywilizacje juz˛ przyjs´c´ i rozwinałl sieł jako pan´stwo. Innym niedawno pojawil sieł na horyzoncie kultury; pozostaje ona w formie embrionalnej. To sprawia, z˛e piełc´ cywilizacje calkowicie, które sał:

Cywilizacja I: Jest to najwczes´niejsza forma cywilizowanym spoleczen´stwie zaczyna w 4 tysiałcleciu pne ze wzrostem mezopotamskich i pan´stw-miast egipskich i zakon´czone czterech wielkich imperiów - Roman, Partów, Kushan i Chin´czycy Han - na 2. i wczesnych 3-gie wieków AD Jego wiek charakteryzowal sieł konfliktem miełdzy spoleczen´stwami koczowniczych i rolniczych oraz przez wojny i budowanie imperium polityczne.Technika pisania (pierwotnie w postaci ideograficznego) obslugiwane jego kultury.

Cywilizacja II: To jest to, co cywilizowane spoleczen´stwa stal po filozoficznego i duchowego przebudzenia 6 i 5 wieku pne który byl z kolei wiałz˛e sieł z wynalezieniem pis´mie alfabetycznym. Mimo, z˛e cywilizacja ta zostala zapoczałtkowana w okresie zdominowanym przez imperiów politycznych, przyszedl do swoich wlasnych po Hunowie i innych koczowników zniszczyl te imperia pomiełdzy 3. i 6. wieku AD dominujałcej instytucji w spoleczen´stwie stala sieł religiał. Trzy s´wiatowe religie - buddyzmu, chrzes´cijan´stwa i islamu - i inne systemy religijne lub filozoficzne, takie jak hinduizm, judaizm i Konfucjanizm dominuje ludzkał kultureł w pierwszych 1500 roku ery chrzes´cijan´skiej.

Cywilizacja III: To jest cywilizacja europejskiej kultury s´wieckiej, która rozpoczełla sieł wraz z wloskiego renesansu w 14 i 15 wieku naszej ery, a kontynuowana przez pierwszych dwóch dekadach 20 wieku AD literatury humanistycznej i sztuki, jak i nauki empiryczne zamontowany wyzwanie filozoficznie religie oparte. Cywilizacja ta byla glównie handlowych, choc´ edukacja s´wiecka odegral równiez˛ waz˛nał roleł. Spoleczen´stwo stalo zorganizowane w europejskim stylu pan´stw narodowych.Technologia druku obslugiwane jego kultury.

Cywilizacja IV: To jest kultura wiadomos´ci i rozrywki, które poznales´ w pod koniec 20 wieku. Reklama napełdza handel, i media, w których reklama ma miejsce (zwlaszcza telewizji) stajał sieł potełz˛ne instytucje w spoleczen´stwie. Róz˛ne technologie elektroniczne, takie jak telefon, nagran´ dz´wiełkowych, kina, radia, telewizji i wsparcia tej kultury, która podkres´la zmyslowy aspekt ludzkiej osobowos´ci.Cywilizacja V: Wszystko co wiemy o tej kultury jest to, z˛e jest komputerowo. Komputery, które obslugujał dwukierunkował komunikacjeł miełdzy czlowiekiem a maszynał, sał dos´c´ przeciwien´stwie do technologii masowej komunikacji. Jednak, systemów i aplikacji informatycznych i komputerowych rozwija sieł tak szybko, z˛e trudno jest przewidziec´, co nastałpi dalej.

 

Cztery z tych piełciu cywilizacji widzieli s´wiatlo dzienne.Piałty - cywilizacji komputerowo - jest jak niemowleł otwierajałcego oczy po raz pierwszy. Poniewaz˛ historia s´wiata zawiera teraz dos´c´ kompletny zapis czterech pierwszych cywilizacji, moz˛liwe jest zidentyfikowanie pewnych wzorców historycznych, które odnoszał sieł do cywilizacji, jak rozwijajał sieł z jednego etapu z˛ycia do drugiego, w oparciu o badania tych cywilizacji. Po ogólny schemat jest ustalone, to staje sieł moz˛liwe, aby zastosowac´ to do cywilizacji, która w?as´nie teraz zaczyna sieł rozwijac´, dajałc nam wglałd w przyszlos´c´.

Niektóre wzory, które pojawiajał sieł z analizy czterech pierwszych cywilizacji zawierac´ nastełpujałce:

(1) W przypadku nowych technologii z zupelnie róz˛nych i wiełksze zdolnos´ci komunikacji jest najpierw wprowadzony do spoleczen´stwa, to glełboko zmienic´ kultureł, a nawet wyznaczajał poczałtek nowej cywilizacji. Walory zwiałzane z pomocał technologii ksztaltowac´ nował kultureł.

(2) Nowe cywilizacje produkcji nowych instytucji wladzy jako funkcje raz stajał sieł rozpatrywana nieformalnie zorganizowane, odlałczyc´ jako oddzielne os´rodków wladzy i dochodzic´ dominacji politycznej i kulturowej.

(3) Kaz˛da cywilizacja rozwija wlasne dominujałcych przekonan´ i wartos´ci, wlasne modele atrakcyjnej osobowos´ci i wlasnego "religii" w szerokim znaczeniu.

(4) Cywilizacje s´ledzic´ cykl z˛ycia, w którym uplynałl okres ich "mlodziez˛y" jest oznaczony w wyniku intensywnego wzrostu i kreatywnos´ci kulturowej, ich okres "doroslos´ci" naznaczonym tworzenia imperiów, a okres ich "spadku" jest oznaczony instytucjonalnych przymusu i przemocy z udzia?em tych imperiów.

(5) Tematy i wartos´ci, które panowaly na poczałtku epoki historycznej czełsto ustełpujał ich przeciwien´stwo, jak epoka dobiega kon´ca.

(6) Nadejs´cie nowej cywilizacji wp?ywa równiez˛ instytucje, które by?y dominujałcym dwóch epok wczes´niejszych. Takie instytucje poddane procesowi demokratyzacji.

 

Teraz, aby stosowac´ te wzory do piałtego cywilizacji, moz˛emy zadac´ nastełpujałce pytania:

(1) Przy zaloz˛eniu, z˛e technologia komputerowa zwiastuje nował cywilizacjeł, jakie cechy w tej technologii bełdał kszta?towac´ nował cywilizacjeł?

(2) Jakie nowa instytucja (e) moz˛e stac´ sieł dominujałcy w spo?eczen´stwie?

(3) Jaki bełdzie rodzaj tego spoleczen´stwa z "religii", w tym jego dominujałcych przekonan´ i modeli atrakcyjnej osobowos´ci?

(6) Poniewaz˛ instytucje komercyjne i edukacyjne staly zorganizowane w trzecim epoki jako oddzielnych os´rodków wladzy, jeden zaklada, z˛e bełdał one przedmiotem zmian dwóch epok póz´niej - jako piałty epoka historii zaczyna. Jakie zmiany moz˛na by oczekiwac´ w tych dwóch dziedzinach, jak technologia komputerowa jest stosowana? Jak moz˛e "demokratyzacji" odbełdzie sieł w edukacji oraz w handluization" take place in education and in commerce?

Pytania zwiałzane z czwartego i piałtego wzory sał trudne do klatki, poniewaz˛ tylko z perspektywy czasu wiemy, z powszechnych form cywilizacji.

(1) W przypadku nowych technologii z zupelnie róz˛nych i wiełksze zdolnos´ci komunikacji jest najpierw wprowadzony do spoleczen´stwa, to glełboko zmienic´ kultureł, a nawet wyznaczajał poczałtek nowej cywilizacji. Walory zwiałzane z pomocał technologii ksztaltowac´ nował kultureł.

Cywilizacja I: Pisanie zostal wynaleziony w Mezopotamii okolo 3100 pne; w Indiach, okolo 2500 B.C .; w Chinach i na Krecie, okolo 2000 pne, itp Daty wynalazku grubsza pokrywa sieł z wyglałdem miasta-pan´stwa i wojny miełdzy tymi pan´stwami, co prowadzi póz´niej do królestw. Ideograficzne pismo bylo zbyt trudne do uzyskania pis´mienny populacji ale opanowane przez zawodowych uczonych w Pis´mie. Zapisy pisemne niezbełdne do wsparcia rzałdu i religijne biurokracje byly.

Cywilizacja II: Alfabetyczny pisania zostal opracowany w polowie 2-te tysiałclecia pne w Palestynie i Syrii. Jednak tak naprawdeł nie chwycic´ az˛ do okolo 1000 do 600 pne Ten rodzaj pisania niech szerszego i bardziej aktywny segment umiejełtnos´ci nabywajał ludnos´ci. Dociekliwy umysl zaczałl badac´ koncepcjeł slów. Pisma religijne zaczełly sieł pojawiac´. Wydarzenia te obslugiwane praktykeł filozofii i rozwoju religii s´wiata.

Cywilizacja III: Druk przyszedl do Europy Zachodniej w polowie 15 wieku naszej ery Technologia ta kulturowa pomógl upowszechniania wiedzy i wspierac´ system edukacji powszechnej. Gazety drukowane zawarte reklam komercyjnych, który stal sieł glównym sposobem, z˛e przedsiełbiorstwa przekazywane z klientami. Ksiałz˛ki byly podstawowym zasobem w szkolach.

Cywilizacja IV: Róz˛ne urzałdzenia komunikacji elektronicznej zostaly wynalezione w latach 19 i poczałtku 20 wieku. Media te tworzone trwajałce spektakl wydarzen´ publicznych w czasie rzeczywistym. Cieszyly sieł reklam komercyjnych, zastełpujałc gazety jako podstawowego narzełdzia firm na sprzedaz˛y produktów. Indywidualni wykonawcy stalo sieł powszechnie znane w spoleczen´stwie.

Cywilizacja V: Sieci komputerowe staly sieł popularne w latach 1990. Pozwalajał one dwukierunkował komunikacjeł miełdzy ludz´mi w Internecie. Klienci dla produktów mogał komunikowac´ sieł bezpos´rednio z producentami. Wyszukiwarki doskonalic´ komunikacjeł do konkretnych potrzeb uz˛ytkownika.

(2) Nowe cywilizacje produkcji nowych instytucji wladzy jako funkcje raz stajał sieł rozpatrywana nieformalnie zorganizowane, odlałczyc´ jako oddzielne os´rodków wladzy i dochodzic´ dominacji politycznej i kulturowej.

Cywilizacja I: Rzałd odlałcza sieł od s´wiałtyni. Sałdy królewskie sał ustalone. Walczałcych Królestw stworzyc´ imperium polityczne. Kulminacja w Roman, Partów, Kushan i Chin´czyków Han imperiów 2 wne

Cywilizacja II: Filozofowie oferujał zreformowac´ rzałdy. Religijne prorocy wyzwanie imperialnej mocy. Instytucja s´wiatowej religii powstaje obok s´wieckiej wladzy do rzałdzenia spoleczen´stwem w dualistycznej aranz˛acji.

Cywilizacja III: Krucjaty pobudzic´ handel s´ródziemnomorskiej. Lichwiarzy wojny finansów miełdzy królów, papiez˛y i s´wiełtych rzymskich cesarzy. Bogaci kupcy z pólnocnej wloskich miastach byly mecenasów kultury i wyksztalcenia swoich dzieci w badaniach humanistycznych. Z tych poczałtków imperium handlowe wzrosly. Uniwersytety kielkujałcego w calej Europie i Ameryce.

Cywilizacja IV: przemysl rozrywkowy pojawil sieł jako jeden, spos´ród wielu, w spoleczen´stwie handlowej. Kiedy radio i telewizja staly sieł glówne media rozrywkowe, rozrywka stala sieł kluczem do sprzedaz˛y produktów komercyjnych.

Cywilizacja V: Internet byl kompleks polałczonych komputerów zapoczałtkowanych przez Departament Obrony i kilku uczelniach. Nagle znaleziono nowe moz˛liwos´ci handlowe.

(3) Kaz˛da cywilizacja rozwija wlasne dominujałcych przekonan´ i wartos´ci, wlasne modele atrakcyjnej osobowos´ci i wlasnego "religii" w szerokim znaczeniu.

Cywilizacja I: To byla epoka religii obywatelskiej, gdy miasta mial bogów opiekuna i cesarze byli deifikowal.Dominujałcał osobowos´ciał byl królem podboju - Faraon, Juliusz Cezar, czy Aleksander Wielki.

Cywilizacja II: S´wiat religii, jak religia, jest dobrze rozumiane. Ta epoka znalez´c´ swoje atrakcyjne modele osobowos´ci w filozofów i proroków religijnych. Wielcy królowie i cesarze osób zorientowanych w filozofii, takich jak Marka Aureliusza, Asoka, czy Aleksandra Wielkiego.

Cywilizacja III: Podczas gdy religie s´wiata nadal w mocy, nowa s´wiecka kultura literatury, sztuki i muzyki stal sieł nos´nikiem wartos´ci duchowej.Dominujałcał osobowos´c´ byla twórcał lub pisarzem. Przywódcy polityczni, którzy pisali dobrej prozy nabrala cech wielkos´ci. Fryderyk Wielki opanowal francuski proza. Thomas Jefferson i Abraham Lincoln byli znani ze swojej prozy elokwencji. Winston Churchill bylkolejnym utalentowanym pisarzem.

Cywilizacja IV: s´wiat filmów, nagran´ muzycznych, radia i telewizji stanowi kulturował "niebo", w którym artystami sał jasne gwiazdy. Rozrywka-toczone-polityk, takich jak Ronald Reagan i Jesse Ventura, sał zsynchronizowane z tym wieku.

Cywilizacja V: Nie wiemy, co bełdzie "religia" z tej epoki, czy maniakiem-jak osobowos´c´ bełdzie politycznie udany.

(4) Cywilizacje s´ledzic´ cykl z˛ycia, w którym uplynałl okres ich "mlodziez˛y" jest oznaczony w wyniku intensywnego wzrostu i kreatywnos´ci kulturowej, ich okres "doroslos´ci" naznaczonym tworzenia imperiów, a okres ich "spadku" jest oznaczony instytucjonalnych przymusu i przemocy z udzia?em tych imperiów.

Cywilizacja I: mlodziez˛ tej cywilizacji nastałpil w czasie, tak odleglej, z˛e niewiele wiadomo o nim.Faza doroslych jest oznaczony przez tworzenie duz˛ych imperiów politycznych: egipskich, asyryjskich, perskich, greckich, rzymskich, Partów, Sasanian, Mauryan, Gupta, Han i kolejnych chin´skich imperiów. W czasach Chrystusa, Mideastern s´wiat byl zmełczony walkał. Ludzie pragnełli pokoju.

Cywilizacja II: mlodziez˛ jest oznaczony z˛yciu wielkich filozofów i proroków religijnych, których z˛ycie kronikeł w klasyce literatury, takich jak dialogi Platona lub w pismach religijnych. Te klasyki zwykle zostaly napisane w miejscu polałczenia mówionego i pisanego kultury - jes´li pismo bylo jeszcze nowos´ciał. Grecy byli niedawno literat w czasie Sokratesa. Z˛ycie Jezusa powiedziano ustnie przed Ewangelie zostaly napisane. Podobnie jest z Buddy. Harb spopularyzowal pisanie w Mekce.Faza doroslych jest oznaczony przez instytucjeł s´wiatowej religii - jego kos´cielnej struktury, klasztorów, jego stosunku do wladzy s´wieckiej. W fazie spadku, róz˛ne religie walczał ze sobał: chrzes´cijanie walczał muzu?manów w wypraw krzyz˛owych, w Hiszpanii, muzulmanie walczał Hindusi w Indiach. Jest to równiez˛ wiek i palenie czarownic "przes´ladowania heretyków".

Cywilizacja III: mlodos´c´ jest okresem wloskiego renesansu, w wieku od odkrycia s´wiata, podboju imperium Inków i Azteków i innych czasów heroicznych. Ta kultura, niedawno wystawiony na druku, produkowane William Szekspir, Cervantes, i inne. Zmełczony sporów teologicznych, intelektualis´ci europejscy zwrócil sieł do studium natury.Faza doroslych zobaczyl rozwoju duz˛ych systemów handlowych, uczelni i pan´stwo narodowe. W fazie spadku, Europa samozniszczeniu w imperialnej rywalizacji i dwóch wojen s´wiatowych. Ideologie zwrócil nienawistne i destrukcyjne.

Cywilizacja IV: Ludzkos´c´ zwrócil sieł do beztroskiej zajełc´ po dwóch wojnach s´wiatowych. Popularnał rozrywkał stalo sieł wiełksza czełs´c´ z˛ycia publicznego. Imperium w tej epoce skladala sieł z takich rzeczy jak w hollywoodzkich i sieci radiowych i telewizyjnych. Teraz sał oznaki publicznym zniechełceniem Wielka rozrywka: seks i przemoc ws´ród hollywoodzkich filmów i telewizji, destrukcyjnej wizji muzyki rap, pokolenia mlodych ludzi, którzy nie wiedzał, jak czytac´.

Cywilizacja V: Internet jest ekscytujałce miejsce w tych dniach. Jego wlas´ciciele stajał sieł bajecznie bogaty, jak ceny akcji wspinac´. Nastoletnie hakerzy zaklócic´ serwisów korporacyjnych. Korzystanie z Internetu ros´nie w zawrotnym tempie. Poza tym, nie wiemy.

(5) ematy i wartos´ci, które panowaly na poczałtku epoki historycznej czełsto ustełpujał ich przeciwien´stwo, jak epoka dobiega kon´cad.

Cywilizacja I:

(a) Ta epoka jest temat rozszerzenia i umocnienia wladzy politycznej przez sily militarnej. Jej tematem jest jednym z silnym subduing slaby zwyciełstwa przez rozlewu krwi, ziemskiego majestatu i wladzy. Pod koniec epoki, sprzeczne pomysly doszly do glosu. Filozofowie glosili, z˛e dobroc´ jest lepsza do bogactwa lub wladzy. Jezus nauczal, z˛e ostatni bełdał pierwszymi, a pierwsi ostatnimi i cisi posiałdał ziemieł. Sukces Zdobywcy wojskowej byl "Ksiałz˛eł Pokoju". Poczałtkowo stosowany do Salomona, który nastełpnie wojowniczy Dawida, tytul ten zostal póz´niej stosowane do Jezusa jako Mesjasza. Równiez˛ dwa cesarze rzymscy byli ksiałz˛ełta pokoju: August odsunałl do granicy bardziej uzasadnionym nad Dunajem po katastrofalnej poraz˛ce w Lesie Teutoburskim w 9 rne Podobnie Hadrian ustawic´ granice imperium na rzece Eufrat po nieudanych próbach Trajana rekonkwista ziemi od Partów.

Cywilizacja II:

(a) Pierwsi chrzes´cijanie byli pacyfistami. Jezus nie stawial oporu do porywaczy. Chrzes´cijanie poczałtkowo odmówil sluz˛by w armii cesarskiej w Rzymie. Ale jak chrzes´cijan´stwo stalo sieł akceptowane w ramach imperium rzymskiego, chrzes´cijanie, wstałpil do armii. Królowie Franków dal ziemie kos´cielne we Wloszech, które musialy byc´ bronione przez z˛ycie. Papiez˛ Urban II rozpoczełla nował ereł w religijnej wojny, kiedy w 1095 AD, dal swoje blogoslawien´stwo chrzes´cijan´skiej krucjaty na odzyskanie Ziemi S´wiełtej od muzulmanów. Wojny religijne miełdzy muzulmanów i hinduistów i nawet miełdzy chrzes´cijanie i buddys´ci (w Japonii) charakteryzuje kon´cowej fazie tej epoki.Idealnym spokoju ustałpil, z˛e wojny.

(b) Pod wplywem filozofii Platona, wczesnego chrzes´cijan´stwa ceniony "rzeczy niewidzialnych" ponad te, które moz˛na bylo zobaczyc´.Cialo bylo zle; Umysl byl dobry. Bieda byla równiez˛ cnotał. Jako Kos´ciól zyskal s´wiatowe postureł, stalo sieł bogaci. Kos´cioly zostaly ozdobione piełknał sztukał. Masywne katedry zbudowano w 13 wieku we Francji. Renaissance sztuki polałczyl sily z chrzes´cijan´stwem w kosztownego projektu odbudowac´ kos´ciól S´wiełtego Piotra - dos´c´ rzeczał, aby je zobaczyc´.

Cywilizacja III:

(a)Renaissance sztuki charakteryzuje sieł stalymi, okrałgle ksztalty, które sugerujał, namacalnych przedmiotów. Piełkno tkwi w udoskonalonej formie obiektów. Z drugiej strony, na kon´cu trzeciego epoki kultury staly bardzo rozdrobnione. Sztuki impresjonistycznej nie próbowac´ przedstawiac´ formeł lub ksztalt, ale zamiast tego stworzyl wraz˛enie fotograficznego sceny z rozrzuconymi plamami farby. W chaotyczne formy Picasso, atonalnego muzykał Strawin´skiego, Dada, obiektów trouve itp, wraz z nowo wynalezionych krzyz˛ówki, stanowily kultury, który byl bez spójnos´ci lub nawet spójnos´ci. Kultura ta byla bez piełkna w tradycyjnym sensie. Carl Jung porównaniu go z poszarpanych wzorców mys´lowych chorych na schizofrenieł.Sloganem w Muzeum Sztuki w Minneapolis Walker podsumowuje nował ideal: ". Bits & pieces uloz˛yla przedstawic´ pozory calos´ci" Nie moz˛e byc´ zintegrowana calos´c´.

(b) Europejski pan´stwo narodowe bylo w dominacji w póz´nych czasach renesansu. Jeden uwaz˛a, trio silnych wladców na poczałtku 16 wieku: Henryka VIII, Francis I Francji, Karola V w Niemczech, Austrii i Hiszpanii. Ponadto Sulejman Wspanialy rzałdzil imperium osman´skiego i Akbar Wielki rzałdzil Indie. Pod koniec tej epoki, instytucja monarchii narodowej Cios byl przedmiotem Kaiser Wilhelm s´mierc´ jako Niemiec, Franz Josef Austro-Wełgier i cara Mikolaja II Rosji usuniełto z tronu i zastałpic´ rez˛imów demokratycznych i socjalistycznych.Imperium Osman´skie w Turcji zostal zastałpiony przez pan´stwa demokratycznego.

(c) Trzecia epoka historii s´wiata charakteryzuje dałz˛enie do bogactwa. Podróz˛nicy europejscy zaatakowali Amerykeł w poszukiwaniu zlota, zniewolenie Indian i Afrykan´czyków. Kolonie handlowe powstaly w Ameryce Pólnocnej. Uprzemyslowienie stworzyl nowego bogactwa. Byla to reakcja na tego bogactwa w jej schylkowych dni jak zwiałzki zawodowe powstaly sprzeciwiac´ wlas´cicieli majałtku.Ruch antislavery odzyskal prawa czlowieka nad prawem do wlasnego narodu. Pieniałdze umies´cic´ na swoim miejscu.

(d) Trzecia epoka rozpoczełla sieł Europejczycy twierdzałc kontroleł nad narodami w innych czełs´ciach s´wiata. Po pierwsze, obalil imperia Azteków i Inków i skolonizowanych slabo zaludnionych obszarach Ameryki Pólnocnej. Póz´niej Brytania naloz˛yla rzałdów kolonialnych po Indiach. Mocarstwa europejskie zdobyl koncesje handlowe w Chinach i rzez´bione sieł równikował Afrykeł jako kolonii. W 20. wieku, z drugiej strony, byl czas, kiedy mocarstwa europejskie zrzekl kolonie w Azji i Afryce. Gandhi walczyl o indyjskiej niepodleglos´ci. Mao Tse-tung i Ho Chi Minh przyniósl niezalez˛nych regula ich narodów pod auspicjami komunizmu.

Cywilizacja IV:

(a) Kultura rozrywka zaczełla sieł zabawa - na niepowaz˛ne i bezpiecznej aktywnos´ci dla dzieci. Kultura ta kon´czy sieł wielki biznes stara sieł chronic´ swojał wlasnos´c´ intelektualnał i konglomeraty medialne wykorzystywanie dzieci przez odwolywanie sieł do ich brutalnych instynktów.Media Entertainment bagatelizowane dyskusji politycznych, a placic´ za reklamy telewizyjne, zmuszajał polityków do poszukiwania pieniełdzy od szczególnych interesów. To destrukcyjne strony mediów rozrywki przyslania jej regeneracyjne strony.

(b) Na poczałtku 19 wieku, bialy Amerykanie wys´miewany czerni poprzez wspieranie procedur rozrywkowych, takich jak "Jim Crow" Ditty i Blackface pokazy minstreli. W polowie 20 wieku, zyskala uznanie artystów czarne jak sportowcy rywalizowali powodzeniem czarne z bialymi w profesjonalnym sporcie i wokalistów takich jak Elvis Presley przywlaszczyl czarne style muzyczne. Pod koniec 20 wieku, poprawnos´c´ polityczna rzałdzi. Dramaty przedstawiajałce konflikt miełdzy czarnym i bialym Amerykanów zazwyczaj umies´cic´ czern´ w pozytywnej roli, a kwestieł zlowrogich role dla bialych.

(6) Nadejs´cie nowej cywilizacji wplywa równiez˛ instytucje, które byly dominujałcym dwóch epok wczes´niejszych. Takie instytucje poddane procesowi demokratyzacji.

Prehistoria i Civilization II: W preliterate kultury, dziedziczne kaplan´stwo przewodniczy rytualnych poprzez oparte na pamiełc´ formul religijnych. W czasie, te kaplan´stwo moz˛e rozwijac´ wlasny interes w sprzecznos´ci z interesem wiełkszej spolecznos´ci. Civilization II przyniósl reformeł religii. Wyznanie i idealy stala sieł waz˛niejsza niz˛ rytual. Równiez˛ kaplani nowych religii zostaly wybrane z szerszej czełs´ci spoleczen´stwa. Pozycje kaplan´skie nie byly dziedziczne, ale byly, a nie w oparciu o zaslugi lub biurokratycznej powolania. Budda mocno kwestionowane pozycjeł bramin kaplanów. Powiedzial: "Nie Brahman jest takie od urodzenia; Brahman jest takie jego czynów." Klasztory buddyjskie przyznal, zarówno mełz˛czyz´ni, jak i kobiety, osoby o niskim, jak i wysokim urodzenia. Podobnie, chrzes´cijan´stwo dozwolone osoby niskiego urodzenia rosnałc´ w hierarchii kos´cielnej. W przeciwien´stwie do tego, kaplani z˛ydowscy przybyli z pokolenia Lewiego.

Cywilizacja I i Civilization III: Imperial rzałd byl dominujałcał instytucjał Civilization I. W trzeciej epoce historii, rzałd przeszedl proces demokratyzacji w interesy handlowe potwierdzila swojał sileł w spoleczen´stwie. Demokratyczne rewolucje polityczne mialy miejsce w Anglii w 17 wieku, w Ameryce i we Francji pod koniec 18 wieku, w Rosji i Chinach, w 20 wieku. Demokracja zastełpuje dziedziczny podstawy przywództwa rzałdu w procesie wyboru opartego na wybory czy biurokratycznych promocjach. Najwyz˛sze stanowiska rzałdowe staly sieł otwarte dla osób o niskim urodzeniu. Abraham Lincoln byl symbolem tego.

Cywilizacja II i Cywilizacja n IV: dominujałca instytucja Cywilizacja II bylo to, z˛e od religii s´wiata: Kos´ciól. Jak zorganizowana religia demokratyzacji w wieku rozrywkil Niektóre wczes´niej zamkniełte hierarchie religijne otworzyly sieł do ordynacji kobiet. Religia byla baza poparcia dla ruchu praw obywatelskich czarnego w Stanach Zjednoczonych. Televangelist Billy Graham desegregated jego rajdy. Amerykan´ska rozrywki dostarczyl moz˛liwos´ci dla Murzynów i kobiet.

Cywilizacja III i Cywilizacja V: nowo wschodzałcych, dominujałce instytucje Civilization III byly instytucje komercyjne i edukacyjne. Mimo, z˛e nie wiem, co piałty epoka historii s´wiata przyniesie, moz˛na spekulowac´ na temat wplywu komputerów. W odniesieniu do handlu, wiemy, z˛e dzialalnos´c´ gospodarcza jest silnie uzalez˛nione od e-commerce. Poniewaz˛ Internet pozwala kupcy uda bez wiełkszych inwestycji kapitalowych nie ma rzeczywis´cie wplyw demokratyzacji. Kaz˛dy, kto ma dobry pomysl i wykonanie dz´wiełku moz˛e odnies´c´ sukces w sprzedaz˛y produktów. Firmy zwiałzane z Internetem stworzyli natychmiastowe milionerów. W odniesieniu do edukacji, komputer moz˛e stworzyc´ kursy, które pozwolał studentom majał wysokiej jakos´ci, instrukcje zindywidualizowany przy niskich kosztach. Dlatego wszyscy ludzie, niezalez˛nie od moz˛liwos´ci finansowych, mogał sobie pozwolic´ na edukacjeł znakomity - przejs´c´ do najlepszych szkól, z˛e tak powiem. Skoro tak, fakt, z˛e osoba uczestniczyla jedno kolegium, a nie inna powinna przyznawac´ z˛adnych korzys´ci spoleczne. Edukacja skomputeryzowana bełdał mialy wplyw demokratyzacji.

Perypetie Prediction

Nauka przewidywania ma wypryskami przeszlos´c´. Liczne opowies´ci pokazujał glupoteł próbujałc przewidziec´, jak ten czy inny wynalazek moz˛e radzic´ w codziennym z˛yciu. "Radio nie ma przyszlos´ci. Ciełz˛sze od powietrza maszyny latajałce sał niemoz˛liwe. Rentgenowskie okaz˛e sieł oszustwem," powiedzial wybitny brytyjski naukowiec William Thomson. W 1946 roku, Darryl F. Zanuck, szef wytwórni 20th Century Fox, wziałl niechełtnie patrzy na przyszlos´c´ telewizji. "Ludzie bełdał wkrótce znudzi sieł patrzałc na pudelko ze sklejki co noc", przepowiedziall. Prezes Rutherford Hayes powiedzial o telefon Bell: "To jest niesamowity wynalazek, ale kto by kiedykolwiek chcesz uz˛yc´ jednego z nich?" Przylałczajałc sieł z tym uczuciem, notatki Western Union, powiedzial: "Ten telefon ma zbyt wiele niedociałgniełc´, aby byc´ powaz˛nie traktowane jako s´rodek komunikacji."

Inni brali zbyt optymistycznał wizjeł technologii, które byly w ich wschodzałcych dzien´.Producent przewidzial odkurzacza w 1955 roku: "jałdrowe Odkurzacze zasilane próz˛niowe prawdopodobnie stac´ sieł rzeczywistos´ciał w ciałgu 10 lat."Pisarz w Brooklyn Eagle przewidzial w 1900 roku, z˛e "poczta bełdzie dostarczana do domów w rur pneumatycznych." Futurystyczny scenariusze opracowane w 1950 roku zobaczylem maseł ludzi dojez˛dz˛ajałcych do pracy do s´miglowców. Z drugiej strony, istnieje wiele waz˛nych wynalazków, z˛e nikt nie przewidywal: kuchenki mikrofalowe, rzepy, obiady TV, chirurgia laserowa, poduszki powietrzne, Internet.

Znajałc przyszlos´c´ moz˛e byc´ cenne, jes´li osoba jest w stanie ustawic´ sieł lub inwestowac´ swoje pieniałdze, aby skorzystac´ z rozwijajałcego sieł trendu. Doradcy gieldowe wyz˛yc´ z prowadzenia na biez˛ałco z najnowszymi rozwoju produktów w ich okolicy. Tysiałce inwestorów z niepokojem czekajał na wydanie w kaz˛dym miesiałcu technologii Raportu Gilder. Jego strona internetowa jest zablokowany, gdy raport jest pierwszym publikowanych w Internecie. Ceny akcji szybko strzelac´, gdy Gilder sprawia pozytywne komentarze na temat technologii lub spólki z produktów wykorzystujałcych je. Wlasna dodaje Gilder za praktycznie gwarantuje, z˛e. Ale, oczywis´cie, pierwsze inwestorzy z informacji czerpac´ najwiełksze korzys´ci; Wkrótce wies´ci inwestycja jest dyskontowane.

W polowie 19 wieku, grupa intelektualistów skupionych wokól Ralph Waldo Emerson byly inspirowane przez mys´l, z˛e amerykan´ska kultura wkrótce równe lub przekroczał kultury europejskiej. Nikt nie przyjełli ten pomysl bardziej entuzjastycznie niz˛ Walta Whitmana, poeta, który napisal w Demokratycznych Vistas: "I teraz, dla jednego, promulge, oglaszajałc natywnej ekspresji-ducha .. dla tych pan´stw ... inny od innych, bardziej ekspansywnej , bardziej bogaty i wolny, nalez˛y s´wiadczy oryginalnych pisarzy i poetów przyjs´c´, przez amerykan´skich osobistos´ci ... i przez native obrazach superber i wzrostów jełzyka, pies´ni, opery, przemówien´, wykladów, architektury - i wzniosle i powaz˛ne religijna demokracja surowo biorałc polecenia ... oraz jego wlasnych zasad wewnełtrznych i z˛yciowych, odbudowy, demokratyzacji spoleczen´stwa. " Co rzeczywis´cie przyszedl, gdy amerykan´ska kultura triumfowal wieku póz´niej, bylo popularne kultura - filmy zamiast opery, teksty piosenek rockowych, a nie wiersze, wodewil, kreskówki, seriale i inne prace niepowaz˛ne. Niewielu wyznawali do tworzenia przejawów kultury demokratycznej. Z wyjałtkiem ZSRR, z˛e takie mys´lenie nie jest aktualny. Whitman nie mógl przewidziec´ wplyw nowych technologii komunikacyjnych po ekspresji kulturalnej.

Najbardziej zamiatanie rodzaju przewidywania byly zwiałzane z religiał. Od czasu do czasu pojawialy sieł proroków religijnych informujemy, z˛e wkrótce s´wiat bełdzie kon´czyc´. William Miller przyniósl tysiałce jego zwolenników na szczytach wzgórz Massachusetts i stanu Nowy Jork w oczekiwaniu, z˛e wydarzenia, jakie mogał wystałpic´ w ciałgu roku od 21 marca 1843. Jes´li okres ten ulegl przedawnieniu i wszystko wydawalo sieł normalne, Miller przeloz˛one apokaliptycznym data 22 paz´dziernika 1844. Jego awaria wystełpuje nazwano "wielkie rozczarowanie". Mormoni, S´wiadkowie Jehowy, pierwsi chrzes´cijanie, Galałz´ Dawidowa, Brama Niebios Kult i inni mieli podobne oczekiwania; jednak do tej pory, s´wiat, jak wiemy, to w historii pozostaje w duz˛ej mierze nienaruszone. Dlatego tez˛ przyznal, z˛e stara sieł przewidziec´, kon´ce s´wiata lub wiełkszym przebiegu zdarzen´ bełdał i powinny byc´ spelnione z duz˛ym sceptycyzmem.

W 30 roku pne, tuz˛ po Oktawian pokonal Antoniusza i Kleopatry w bitwie pod Akcjum, aby stac´ sieł niekwestionowanym wladcał imperium rzymskiego, historyk moz˛e majał kilka prognoz. Po pierwsze, uznajałc, z˛e seria wataz˛ków (czasem w partnerstwie) orzekl spoleczen´stwa rzymskiego przez ponad pól wieku, móglby przewidziec´, z˛e stosunkowo niedos´wiadczony Oktawian, siostrzen´ca Juliusza Cezara, by ostatecznie przegrac´ z kims´ innym w walce o wladzeł. Mógl przewidziec´, z˛e szalejałce napiełcia miełdzy bogatymi i biednymi rozerwie spoleczen´stwa rzymskiego siebie, a moz˛e byc´ rozwiałzany w Senacie. Z˛adna z tych rzeczy sieł wydarzylo. Oktawian mial niespodziewane umiejełtnos´ci politycznych i administracyjnych, co pozwollo mu umocnic´ wladzeł w siebie i znalez´li pierwszał dynastieł cesarskał Rzymu. Dynastie tego typu trwala na Zachodzie az˛ do 5 wieku naszej ery, a na wschodzie, az˛ do 15 wieku naszej ery.

Sam historyk, patrzałc na stanowisko Rzymu w s´wiecie, moz˛e majał kilka innych prognoz. Przypominajałc, z˛e Persowie podbili Medów i Babilon´czyków, a z˛e Aleksander Wielki Macedon´ski podbil Persjeł i z˛e Rzym podbil resztki Seleucid, macedon´skich Ptolemejskiego i greckich imperiów, móglby pesymistycznie tego spodziewac´ niektóre nowe imperium polityczne podbije Rzymu, byc´ moz˛e zaciełtej Partów na wschodzie. Albo, przyjmujałc bardziej optymistyczne spojrzenie, on móglby sieł spodziewac´, z˛e Rzym bełdzie podbic´ Królestwo Partów. Ani sieł stalo. Rzym nadal wytrzymuje Partów pomimo wieków wojny. Partowie, udalo przez Sasanid Persów, podobnie jak je powstrzymac´ klełskeł z rałk Rzymian. Przypominajałc skutecznego s´cigania Juliusza Cezara z wojen galijskich, moz˛e równiez˛ oczekiwac´ tego historyk imperium rzymskiego do ekspansji na terenach barbarzyn´ców z pólnocy i wschodu. Moz˛liwos´c´ ta zostala tylko czełs´ciowo spelnione. Rzymianie nie podbic´ wiele Brytanii i Rumunii; jednak ich próba poszerzenia na wschód, do Niemiec by? sfrustrowany, gdy plemiona german´skie wodzał Hermann zdziesiałtkowana trzy legiony rzymskie w bitwie stoczonej w 9 AD Oktawiana, teraz Cezara Augusta, utrwalony wschodniał graniceł swego imperium na Dunaju.

Ostateczny los Rzymu byl calkowicie wylałczony ekranie radaru tego historyka. Pomimo zwyciełstwa Hermann, to byloby bardzo malo prawdopodobne, z˛e german´skie lub inne koczownicze plemiona mogly opanowane Zachodniego Cesarstwa Rzymskiego, worek Rzym, i ustanowic´ male królestwa w calej zachodniej Europie, podczas gdy rzałd Roman potrwa we wschodnich prowincjach na nastełpne tysiałc lat. Jeszcze mniej prawdopodobne byloby, z˛e prorok z Galilei religijne, potełpiony przez dzialania rzymskiego prokonsula w Judei i stracony za bluz´nierstwo po szes´c´dziesiełciu latach, przyjdzie byc´ czczony jako "Syna Boz˛ego"; i z˛e jego kultu, po wiekach przes´ladowan´, najpierw ubiegac´ sieł o sporał czełs´c´ ludnos´ci Rzymu, a nastełpnie stac´ sieł religiał pan´stwował w Rzymie; i z˛e nowa religia chrzes´cijan´stwa zapewni matryceł kulturował spoleczen´stwa post-rzymskiego, konwersji koczowniczych zdobywców Rzymu, a nastełpnie przeniesiony do ziemi na calej ziemi. S´wiat religii jako nastełpca imperium politycznego bylby najbardziej niepojełte.

Tysiałc piełc´set lat póz´niej, moz˛liwos´c´ imperium religijnej wyraz´nie widoczne. Wojujałcy chrzes´cijanie, którzy wypełdzeni Maurów z Pólwyspu Iberyjskiego byli chełtni do zdobycia nowych dusz dla Chrystusa. Aleksander VI wydal bulleł w 1493 podzielenie nowo odkryte ziemie poza Europał miełdzy Hiszpanii i Portugalii, pod warunkiem, z˛e zamieniajał sieł mieszkan´com tych ziem do chrzes´cijan´stwa.Prawdopodobny scenariusz, biorałc pod uwageł przeznaczone rozszerzenie wplywów w Europie, bylo to, z˛e Kos´ciól rzymski w kon´cu rzałdzic´ calym s´wiatem. Tak sieł nie stalo. Chociaz˛ ksiełz˛a jezuici wspierane przez hiszpan´skich i portugalskich rzałdów kolonialnych konwertowane rdzennych mieszkan´ców Ameryki Lacin´skiej do rzymskiego religii katolickiej, podobne wysilki na Dalekim Wschodzie nie powiodlo sieł, gdy rzałdy Chin i Japonii wydalony chrzes´cijan´skich misjonarzy w 17 wieku. Europa sama stala religijnie podzielona w okresie reformacji. Pomimo deklaracji papiez˛a, francuski, niderlandzki i angielski skolonizowali Amerykeł Pólnocnał; wydawalo sieł bardziej zainteresowani uzyskaniem korzys´ci handlowych niz˛ w szerzeniu wiary chrzes´cijan´skiej. Czasy byly odwracajałc sieł od ambicji religijnej i zamiast obejmujałc takie rzeczy jak handlu, nauki i techniki, literatury i muzyki.

Tak wiełc wydaje sieł, z˛e niedoszly predyktorami wiełkszych trendów bełdzie konsekwentnie zostaly udaremnione, gdyby przewidziano historieł s´wiata jako logiczny postełp od rzeczy w przeszlos´ci. Nowe instytucje i nowe zestawy obawy wynikajał zastałpic´ te znane w przeszlos´ci; i wydaje sieł, z˛e w przyszlos´ci bełdzie ciałz˛yc´ bardziej w kierunku tego, co nigdy nie bylo, niz˛ to, co bylo. Po co, to jest historia w przewidywanie przyszlos´ci?
Wszystko, co moz˛emy powiedziec´, to to, z˛e historia jest naszym glównym z´ródlem wiedzy o tym, jak dziala s´wiat w konkretnych sytuacjach. Przywódcy polityczni oskarz˛ony o podejmowaniu waz˛nych decyzji czełsto pozwalajał analogie historyczne poprowadzi ich proces podejmowania decyzji. Na przyklad, Harry Truman napisal w swojej autobiografii, z˛e widzi podobien´stwa miełdzy Kongresu "Komitetu w sprawie prowadzenia wojny" z siedzibał w czasie wojny secesyjnej, który stal sieł centrum szpiegostwa dla Konfederacji, a podobny komitet s´ledczy, który stal na czele podczas II wojny s´wiatowej. Dlatego tez˛ wziałl dodatkowe s´rodki ostroz˛nos´ci, aby upewnic´ sieł, z˛e ta komisja nie wyciek cennych informacji do nazistów. "Prawie wszystkie obecne wydarzenia w sprawy rzałdów i narodów ma swoje analogie i precedensy w przeszlos´ci," Truman napisal. "Nie znam z˛adnego pewniejszy sposób na solidne podstawy nauk politycznych i administracji publicznej, niz˛ studiowac´ historie ostatnich administracji."

Ogólne Jakabu Gowan, szef Nigerii pan´stwa w czasie wojny z secesyjnym Biafra, czytal biografieł cztery glos´nos´ci Carl Sandberg za Abrahama Lincolna. Identyfikacji z wlasnał spraweł, z˛e Pólnocy, Gowan powiedzial dziennikarzom, z˛e móglby uznac´ "Shermany" i "Dotacje" ws´ród swoich dowódców. Z drugiej strony, Adolf Hitler byl blełdnie zachełcony s´mierci prezydenta Franklina D. Roosevelta nadziejeł, z˛e alianci mogał zrelaksowac´ swoje cis´nienie wojskowej na jego rozpadajałcym narodu, bo jego bohater, Fryderyk Wielki Pruski, zostal uratowany od prawdopodobnej poraz˛ki, kiedy wojska rosyjskie wycofali sieł po s´mierci Katarzyny Wielkiej. Takie analogie mogał lub nie po drodze.

Aby przewidziec´ historieł na szerokim poziomie nie moz˛emy polegac´ na konkretnym zestawie przebiegu zdarzen´ z obecnej sytuacji, ale tylko na ogólnych oczekiwan´ w oparciu o charakter spoleczen´stw ludzkich, takich jak nastełpujałce: Co idzie w góreł, zwykle sprowadza sieł. Co to jest urodzone umiera. Ludzie walczał o randze i pozycji. Potełz˛ne grupy interesów starajał sieł chronic´ wlasne murawy. Sał to niektóre z "lekcje", jakie nalez˛y wyciałgnałc´ z przeszlos´ci. Z dobrej strony, nowe jest mlody i energiczny i kreatywny, ale równiez˛ nieprzewidywalna. Trzeba utworzyc´ odpisy na nieoczekiwane zmiany paradygmatu. Przyszlos´c´ Historia utrudni wszelkich staran´, aby wystajał pewnał wizjeł, chyba, byc´ moz˛e, sami uczestniczyc´ w wypelnianiu wydarzen´.

przejdz´ do: strony glównej


Copyright 2015 THISTLEROSE PUBLIKACJE - Wszystkie prawa zastrzez˛one

http://www.worldhistorysite.com/predictionj.html